Ένα από τα έργα ΣΔΙΤ στο χώρο της αγροτικής οικονομίας που προχωρούν στο στάδιο της υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών είναι και το φράγμα Ταυρωπού στην Καρδίτσα. Το άλλο είναι το φράγμα Μιναγιώτικο στη Μεσσηνία . Πρόκειται για έργα τα οποία διεκδικούνται από τις κοινοπραξίες ΜΕΤΚΑ - Intrakat - Μεσόγειος, Ακτωρ Παραχωρήσεις - Αβαξ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Χρ. Κωνσταντινίδης, με αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο σχετικός διαγωνισμός ξεκίνησε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και πέρασε στη Β`φάση την Άνοιξη του 2023.

Σε ότι αφορά το έργο στην Καρδίτσα που ενδιαφέρει άμεσα την θεσσαλική γεωργία, είναι το πρώτο από τα οκτώ ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0. Το κόστος του ανέρχεται σε 159,65 εκατ. ευρώ. Στο έργο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού στο οποίο ο ανάδοχος θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία καθώς και την συντήρηση του.

Τα δίκτυα άρδευσης Ταυρωπού, που εξυπηρετούν συνολικά έκταση 115.000 στρεμμάτων, αποτελούνται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 22-25 χρόνια τα οποία θα αποτελέσουν πεδίο και του εν εξελίξει διαγωνισμού. Στη διάρκεια συμπεριλαμβάνεται και ο κατασκευαστικός χρόνος που είναι περίπου 3 έτη αλλά με τελική λήξη τα μέσα του 2026. Αυτό καθώς η σύμβαση συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 30% επί του κατασκευαστικού κόστους (πλέον ΦΠΑ) από την Ε.Ε. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο τρέχει μέσα από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών όπου Γενικός Γραμματέας είναι ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του έργου έπαιξε η EBRD η οποία έτρεξε και όλο το συμβουλευτικό κομμάτι για τα έργα του εντάσσονται στο ΥΔΩΡ 2.0.

Τα επόμενα έργα που αναμένεται να δημοπρατηθούν είναι το Φράγμα Μιναγιώτικο (που ωριμάζει η Γενική Γραμματεία) αλλά και τα έργα για τη Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας  ύψους 18.518.362€ και το Φράγμα και Δίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας με  26.044.385€ που ωριμάζει η EBRD.

Τι περιλαμβάνει

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει τις παρακάτω εργασίες :

α) Θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου.

β) Θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στην Σύμβαση Σύμπραξης,

γ) θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ,

δ) θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

(α) του κεντρικού προσαγωγού μήκους 18 km,

(β) του πρωτεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 17 km

(γ) του δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 69 km

(δ) του τριτέυοντος δικτύου μήκους 685 km

(ε) των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του δικτύου και τέλος,

(στ) των επεμβάσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την ανακαίνιση των έργων υδροληψίας.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr