Στις 13 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θεσσαλικής εταιρείας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και την αγορά Ιδίων μετοχών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τo Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2016-30.06.2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2017.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 30η Ιουνίου 2018 .

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016-2017 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2017-2018.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

9. Αγορά Ιδίων μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.