Η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης ήταν εμφανής στον χώρο των Μ.Μ.Ε. Μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 60,51 εκατ. € και παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 18,98% σε σχέση με την χρήση 2015.

Η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης ήταν εμφανής στον χώρο των Μ.Μ.Ε. Υπήρξε παραπέρα πτώση των πωλήσεων των εφημερίδων και των περιοδικών που είναι και το κύριο αντικείμενο εργασιών των εκδοτικών εταιρειών του Ομίλου.

Η οικονομική ύφεση έπληξε μεγάλες κατηγορίες διαφημιζόμενων στον τύπο (αυτοκινητοβιομηχανίες, τράπεζες κλπ), με αποτέλεσμα τα διαφημιστικά έσοδα να μειωθούν δραστικά και να υπάρχει σημαντική πίεση στις πωλήσεις διαφημιστικού χώρου.

Μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 60,51 εκατ. € και παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 18,98% σε σχέση με την χρήση 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο κύκλο εργασιών του Ναυτιλιακού κλάδου ο οποίος ανήλθε σε 23,85 εκατ. € από 35,63 εκατ. € τη χρήση 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αισθητή μείωση την τρέχουσα χρήση για τον όμιλο και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,82 εκατ. € έναντι κερδών 17,64 εκατ. € την περυσινή χρήση.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ήταν ζημιογόνα. Το ύψος των ζημιών ανήλθε σε € 38,80 εκατ. περιλαμβάνοντας ζημιές από χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα ύψους 40,92 εκατ. €. Στην χρήση 2015 τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε € 9,98 εκατ. περιλαμβάνοντας ζημιές από χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα ύψους -1,64 εκατ. €.

Τα οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Κύκλος Εργασιών:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην παρούσα χρήση ανήλθε σε ποσό 60,51 εκατ. € εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 18,98% σε σχέση με την περυσινή χρήση. Αναλυτικότερα τα έσοδα από εκδόσεις – εκτυπώσεις το 2016 ανήλθαν σε 36,31 εκατ. € έναντι 38,48 εκατ. € την περυσινή χρήση. Ο κύκλος εργασιών στον Ναυτιλιακό τομέα ανήλθε σε 23,85 εκατ. € έναντι 35,63 εκατ. € το 2015 εμφανίζοντας μείωση κατά 33,06%. Τέλος οι λοιπές πωλήσεις στον Όμιλο το τρέχον έτος απέφεραν έσοδα 0,34 εκατ. € έναντι 0,56 εκατ. € το προηγούμενο έτος.

Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης: 

Η μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών (23,82% έναντι 33,97% για την χρήση του 2015) οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των πωλήσεων του κλάδου της ναυτιλίας .

Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA):  

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 50,00% καθώς επηρεάζονται από τους ανωτέρω παράγοντες και διαμορφώνονται σε κέρδη 8,82 εκατ. € έναντι κερδών 17,64 εκατ. € στην προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα στον τομέα Εκδόσεις - Εκτυπώσεις εμφανίζονται κέρδη 0,96 εκατ. € έναντι κερδών 0,49 εκατ. € στην χρήση του 2015. Στον τομέα της Ναυτιλίας, ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 7,69 εκατ. € έναντι κερδών 17,17 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης.

Καθαρά Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά από Φόρους:  

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώνονται σε ζημιές ποσού 37,23 εκατ. € έναντι κερδών ποσού 8,38 εκατ. € κατά την περυσινή χρήση. Ειδικότερα στον τομέα Εκδόσεις - Εκτυπώσεις εμφανίζονται ζημιές 2,73 εκατ. € έναντι ζημιών 5,75 κατά την περυσινή χρήση. Ο τομέας Ναυτιλία εμφανίζει ζημιές 28,36 εκατ. € έναντι κερδών 14,84 εκατ. € τη χρήση του 2015. Σημειώνουμε ότι στη χρήση 2016 περιλαμβάνονται επενδυτικά και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ύψους -31,14 εκατ. € το ποσό αυτό προέρχεται κυρίως από την αποτίμηση των πλοίων που κατέχει θυγατρική εταιρεία του Ομιλου,ενώ στην χρήση του 2015 περιλαμβάνονταν επενδυτικά και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ύψους 2,32 εκατ. €.

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου: 

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 4,13 εκατ. € από 10,38 εκατ. €, οι επενδυτικές ροές ανήλθαν σε 1,45 εκατ. € από 8,92 εκατ. € και οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -7,53 εκατ. € από -11,13 εκατ. €. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 21,25 εκατ. € από 22,45 εκατ. € την περυσινή χρήση.

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου:  

Κατά την 31.12.2016, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται σε 100,70 εκατ. € περίπου και αντιστοιχούν στο 58,74% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. Κατά την συγκριτική περίοδο της 31.12.2015 ανέρχονταν σε 142,59 εκατ. €. Η μεταβολή των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού πέραν των αποσβέσεων ποσού 6,84 εκατ. € και των αγορών ύψους 1,01 εκατ. €, η απομείωση που έγινε στην αξία των Οικοπέδων και των Κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου αξίας 6,07 € και η αποτίμηση των πλοίων στις 31.12.2016 η οποία κατέγραψε ζημίες 30,00 εκατ. € προκάλεσαν μείωση τόσο στο κονδύλι των ενσώματων ακινητοποιήσεων όσο και στις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 6,03 εκατ. €.

Αποθέματα

Τα Αποθέματα δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του Συνολικού Ενοποιημένου Ενεργητικού στο οποίο συμμετέχουν κατά 2,77%. Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια: Τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ποσού 44,37 εκατ. €, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,88% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2016 έναντι 37,90% της 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τραπεζικός Δανεισμός:

Ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 93,88 εκατ. € κατά την 31.12.2016 από 99,43 εκατ. την 31.12.2015. Από αυτά τα 48,45 εκατ. € αφορούν δάνεια των θυγατρικών πλοιοκτητριών εταιρειών για την κατασκευή των πλοίων τους. Τα 4,26 εκατ. € αφορούν δάνειο της θυγατρικής «ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ» για την αγορά βιομηχανικού κτιρίου για την αποθήκευση των αποθεμάτων του Ομίλου. Τα υπόλοιπα 41,17 εκατ. € βαρύνουν τις δραστηριότητες του τομέα των εκδόσεων – εκτυπώσεων.

Απασχολούμενο προσωπικό

Ο Όμιλος την 31 Δεκεμβρίου 2016 απασχολούσε 381 εργαζόμενους εκ των οποίων 62 ημερομίσθιοι και η εταιρεία δεν απασχολούσε κανένα άτομο, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2015 ο όμιλος απασχολούσε 367 εργαζόμενους εκ των οποίων 68 ημερομίσθιοι και η εταιρεία απασχολούσε 1 άτομο.

Στόχοι και Προοπτικές

Η Διοίκηση του Ομίλου για το έτος 2017 σκοπεύει να κινηθεί στα ίδια πλαίσια με αυτά της προηγούμενης χρήσης, με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας και αξιοπιστίας της εφημερίδας, των ενθέτων και των προσφορών της προσδοκώντας να περιορίσει τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ δύσκολο. 

Ο συνεχής έλεγχος των δαπανών, η διατήρηση του μεριδίου των διαφημιστικών εσόδων και η είσπραξη τους, η διατήρηση των εσόδων από την κυκλοφορία στα ίδια επίπεδα με το 2016 μαζί με την ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητα αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες για την διοίκηση. Επίσης στόχος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της εκτυπωτικής μονάδας στο Κορωπί σε συνδυασμό με την επιλογή φερέγγυων πελατών. Με βάση τις ανωτέρω ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι ο εκδοτικός κλάδος θα παρουσιάσειζημιές για την χρήση του 2017.