Η νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) τα τιμολόγια των παραγωγών νωπών ή ευπαθών αγροτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων θα πρέπει να εξοφλούνται από τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί τους εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η νέα νομοθετική ρύθμιση έχει ως σκοπό της την εξάλειψη του φαινομένου της καθυστερημένης εξόφλησης για προϊόντα που έχει έχουν σύντομη διάρκεια ζωής, η οποία μερικές φορές γίνεται και αφότου έχει παρέλθει η ημερομηνία κατανάλωσής τους. 

Για οποιαδήποτε παράβαση της έγκαιρης αποπληρωμής των τιμολογίων προβλέπονται αντίστοιχα πρόστιμα, ενώ στην περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων προβλέπεται η προσωρινή διαγραφή της εμπορικής επιχείρησης από το Μητρώο Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις πληρωμών στον αγροτικό τομέα διογκώνεται παρότι το 2013 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2011/7/33 για την αντιμετώπισή του με τον νόμο 4152/2013.

Τα μέτρα που εισήχθησαν στο νόμο 4152/13 είναι τα εξής:

  • Οι δημόσιες υπηρεσίες να πληρώνουν σε 30 ημερολογιακές μέρες ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 60.
  • Οι επιχειρήσεις να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους σε 60 ημερολογιακές μέρες.
  • Οι επιχειρήσεις να ζητούν τόκους υπερημερίας και 40 ευρώ αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης
  • Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αυξάνεται τουλάχιστον σε 8% το χρόνο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ και υπολογίζεται ανά μέρα καθυστέρησης. 

Όλα τα παραπάνω έως τώρα δεν λειτούργησαν γιατί (στη διάταξη 5 της παραγράφου Ζ4) υπάρχει «παράθυρο» καταστρατήγησης καθώς αναφέρεται: «...εκτός αν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική». Στην πράξη δηλαδή ο νόμος καταστρατηγείται ιδιαίτερα κατά τις συναλλαγές αγροτών με ισχυρότερο συμβαλλόμενο. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, κυρίως της Γαλλίας και Ιταλίας (κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 της Ζ4 του ν. 4152/2013) η νέα νομοθετική ρύθμιση θα περιοριστεί αποκλειστικά για τα ευπαθή και νωπά προϊόντα και δεν θα ξεπερνά η πληρωμή τους τις ημέρες που θα οριστούν. Οτιδήποτε άλλο αν συμφωνηθεί θα είναι άκυρο και θα επιβάλλεται πρόστιμο. Τα νωπά προϊόντα θα διαχωρίζονται σε αποθηκεύσιμα (σε ψυγείο) και μη αποθηκεύσιμα. Το τιμολόγιο απαραίτητα θα πληρώνεται στις καθορισμένες ημέρες. Για τυχόν παρέκκλιση οι ποινές θα είναι χρηματικά πρόστιμα καθώς και για ένα χρονικό διάστημα αποβολή από το μητρώο εμπόρων. Τα πρόστιμα θα λειτουργούν συνδυαστικά με την αποβολή από το μητρώο εμπόρων. Η ποινή δεν θα είναι εξοντωτική, αλλά θα είναι τέτοια που να μην αφήνει περιθώρια στον οφειλέτη για μη εφαρμογή του νόμου.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, είναι να προωθηθούν οι δίκαιες συναλλαγές και να προστατευθεί ο αδύναμος κρίκος στην διατροφική αλυσίδα που είναι ο μικρός και ανίσχυρος αγρότης. 

ΠΗΓΗ: Green Agenda