Οι επενδύσεις στην παραγωγή αλλά και οι συμβάσεις, νέες και πολυετείς, έφεραν για ακόμη μία χρονιά θετικά αποτελέσμα-τα στην Rontis Hellas Α.Ε.Β.Ε., μέλος του Ομίλου Rontis Corporation SA.Η βιομηχανία ιατροφαρμακευτικών ειδών σημείωσε για το 2022 τζίρο ύψους 64.517.042 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 24% περίπου σε σχέση με  την  προηγούμενη  χρήση  του  2021  (52.048.954 ευρώ). Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για την περασμένη χρονιά, οφείλεται τόσο σε καινούργιες συμβάσεις του ιατροτεχνολογικού και του φαρμακευτικού τμήματος, όσο και σε διεκπεραίωση των ήδη υπογεγραμμένων που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και την πώληση φακέλων. Επιπλέον, σημαντική θετική επίδραση προήλθε και από την απόδοση της επένδυσης του εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων. 

Επέκταση εγκαταστάσεων

Η Rontis Hellas κατά το περασμένο έτος συνέχισε την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων στο χώρο του ιδιόκτητου εργοστασίου της στην Βιομηχανική Περιοχή Μακροχωρίου Λάρισας και επένδυσε στην αγορά, κυρίως μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέου εξοπλισμού σε μηχανήματα και επιστημονικά όργανα. Σημειώνεται πως στον ανωτέρω χώρο υφίσταται μονάδα παραγωγής ενδοαγγειακών καθετήρων, μονάδα παραγωγής και συσκευασίας φαρμάκων και αποθήκη ετοίμων προϊόντων και Α’ και Β’ υλών. Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν, αφενός εργασίες επέκτασης του εργοστασίου στην Λάρισα αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ και αφετέρου αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τα εργαστήρια του τμήματος έρευνας & ανάπτυξης και του τμήματος παραγωγής αξίας 760 χιλ. ευρώ περίπου. Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2022 υπογράφηκαν και νέες συμφωνίες ανάπτυξης φαρμάκων και παραγωγής με πελάτες, φαρμακευτικές  εταιρείες  κυρίως  του  εξωτερικού, καθώς και νέα συμβόλαια τόσο με ελληνικές όσο και με ξένες εταιρείες του χώρου.

Φαίδρα Μπράττου, Industry