Από τον δρ Τάσο Παπαλιάγκα 

Οικονομολόγο – πρ. τραπεζικό στέλεχος 

Για να πωληθούν τα προϊόντα μιας βιομηχανίας απαιτούνται περιουσιακά στοιχεία πάγια (οικόπεδα, κτίσματα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κλπ) και κυκλοφορούντα (πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα). Αυτά τα κεφάλαια πρέπει να χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια (των μετόχων), από μεσομακροπρόθεσμα (κυρίως τραπεζικά δάνεια) αλλά και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια, πιστώσεις προμηθευτών κλπ).

Η σχέση παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης και από την ταχύτητα μετατροπής των πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα αλλά και πώλησής τους. Η σχέση ιδίων κεφαλαίων αλλά και μεσοπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων δείχνει την επάρκεια των κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης

Στο σημερινό άρθρο εξετάζονται τα στοιχεία των ισολογισμών του 2020 για τις έξι μεγαλύτερες Θεσσαλικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είχαν πωλήσεις περισσότερες από 90 εκ. ευρώ. Αθροίστηκαν τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαιά τους (συνολικό ενεργητικό) που ανήλθαν σε 934,45 εκ. ευρώ (105,44% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 52,76% ήταν πάγια και το 47,24% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτήθηκαν με 41,22% ίδια κεφάλαια, με 31,55% μεσομακροπρόθεσμαδάνεια και με 27,23% βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι προαναφερόμενοι λογαριασμοί θα παρουσιαστούν για κάθε μια από τις έξη προαναφερόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το ίδιο έτος.

Συγκεκριμένα θα δοθούν για τις επιχειρήσεις αυτές τα εκατοστιαία ποσοστά του απασχολούμενου κεφαλαίου επί του συνόλου επί των πωλήσεων, τα ποσοστά του παγίου και του κυκλοφοριακού κεφαλαίου επί του συνολικού κεφαλαίου και τα ποσοστά του ιδίου κεφαλαίου, των μεσοπροθέσμων και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων επί του συνολικού παθητικού της επιχείρησης.

Σημειώνεται και εδώ ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών του έτους 2020 και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

1. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ με κύκλο εργασιών 327,7 εκ. ευρώ το 2020 είχαν απασχολούμενα κεφάλαια 396,57 εκ. ευρώ (121,02% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 65,79% ήταν πάγια και το 34,21% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 45,97% από ίδια κεφάλαια, με 32,98% από μεσομακροπρόθεσμα δάνεια και με 21,05% από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

2. Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ με κύκλο εργασιών 137,3 εκ. ευρώ το 2020 είχε απασχολούμενα κεφάλαια 73,27 εκ. ευρώ (53,36% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 17,01% ήταν πάγια και το 82,99% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 20,50% ίδια κεφάλαια, με 6,63% μεσομακροθρόθεσμα δάνεια και με 72,87% βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

3. Η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ,με κύκλο εργασιών 116,2 εκ. ευρώ το 2020 είχε απασχολούμενα κεφάλαια 119,66 εκ. ευρώ (102,98% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 44,28% ήταν πάγια και το 55,72% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 18,63% ίδια κεφάλαια, με 51,27% μεσομακροθρόθεσμα δάνεια και με 30,10% βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

4. Η COSMOS ALUMINIUM A.E με κύκλο εργασιών 112,7 εκ. ευρώ είχε απασχολούμενα κεφάλαια 74,62 εκ. ευρώ (66,21% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 60,02% ήταν πάγια και το 39,98% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 40,61% ίδια κεφάλαια, με 26,80% μεσομακροθρόθεσμα δάνεια και με 32,59% βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

5. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ, με κύκλο εργασιών 97,9 εκ. ευρώ είχε απασχολούμενα κεφάλαια 168,60 εκ. ευρώ (172,22% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 63,68% ήταν πάγια και το 36,32% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 54,92% ίδια κεφάλαια, με 36,03% μεσομακροθρόθεσμα δάνεια και με 9,05% βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις.

6. ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ, με κύκλο εργασιών 94,46 εκ. ευρώ είχε απασχολούμενα κεφάλαια 101,73 εκ. ευρώ (107,70% επί των πωλήσεων). Από τα κεφάλαια αυτά το 63,68% ήταν πάγια και το 36,32% κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούνταν με 42,10% ίδια κεφάλαια, με 16,822% μεσομακροθρόθεσμα δάνεια και με 41,28% βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα

1) Μεγαλύτερο ποσοστό συνολικού κεφαλαίου επί των πωλήσεων που απασχολούνταν για να πραγματοποιηθούν αυτές οι πωλήσεις είχε η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ με ποσοστό 172,22% καιμικρότερο η εταιρεία Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 53,36%.

2) Μεγαλύτερο ποσοστό παγίου επί του συνολικού κεφαλαίου είχε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 65,79% και μικρότερο η εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ 14,27%.

3) Μεγαλύτερο ποσοστό ιδίου κεφαλαίου επί του συνολικού ποσοστού χρηματοδότησης είχε η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ με ποσοστό 54,92% και μικρότερο η εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ 18,63%.

4) Μεγαλύτερο ποσοστό Μεσοπροθέσμων δανείων επί του συνολικού ποσοστού χρηματοδότησης είχε η εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ 51,27% και μικρότερο η εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6, 63%.

5) Μεγαλύτερο ποσοστό βραχυπροθέσων υποχρεώσεων επί του συνολικού ποσοστού χρηματοδότησης είχε εταιρεία Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ. 72,87% και μικρότερο η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ 9,05%