Πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που δείχνουν ότι οι εκλογές πλησιάζουν.

Δύο αποφάσεις για χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την επικράτεια, υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για ένα μέτρο που σκοπό έχει μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, αλλά και των μεμονωμένων αγροτών, τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά από αυτήν.

Αναλυτικότερα, με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία, ενώ η δεύτερη απόφαση που υπεγράφη αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συγκεκριμένα στον τομέα των δημητριακών, οι οποίες επίσης επλήγησαν από την πανδημία.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ορίζεται το ποσό των 2.300.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί όλης της επικράτειας, που έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι, για να έχουν δικαίωμα είσπραξης της ενίσχυσης, οι μεγάλες και οι μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την ίδια ημερομηνία, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, εφόσον κατά την στιγμή χορήγησής της δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr