Αμεσα μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους ζητούν οι βιομηχανίες μέσης τάσης, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν με τον υπουργό Ενέργειας Κ. Σκρέκα, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να αναστείλουν την παραγωγική λειτουργία τους. Υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση αυτών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Αμεσα μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους ζητούν οι βιομηχανίες μέσης τάσης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να αναστείλουν την παραγωγική λειτουργία τους. Υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση αυτών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ τον μήνα. Η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά (ΣΒΑΠ) σε συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας Κ. Σκρέκα πρότεινε τα εξής μέτρα:

1. Προστασία των καταναλωτών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με παροχή δυνατότητας για επιλογή τιμολογίου (σταθερό για 1-2 έτη, κυμαινόμενο με ανώτατο πλαφόν ή ανοικτό), ώστε να περιοριστεί η απόλυτη εξάρτηση από τη χρηματιστηριακή τιμή ενέργειας. Δυνατότητα σύναψης ειδικής τιμής για τους καταναλωτές Μ.Τ. Ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις οι πάροχοι να συνάπτουν μεσοπρόθεσμες συμβάσεις, με βάση το μέσο συνολικό κόστος ενέργειας και με πρόβλεψη ασφαλίστρου κινδύνου έναντι ακραίων διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών τιμών.

2. Αφαίρεση –και όχι αναστολή– της χρέωσης υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και του Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) για τις επιχειρήσεις Μ.Τ. Τα υπερβάλλοντα έσοδα των ΑΠΕ και τα ποσά από τη μείωση των ΥΠΚΩ μετά τις διασυνδέσεις να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των επιχειρήσεων Μ.Τ. Να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες Μ.Τ. Οσες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών αλλά και αυτές που έχουν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα να μη χρεώνονται με ΕΤΜΕΑΡ. 3. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο: α. Για τις επιχειρήσεις με αμιγώς εξαγωγικό προφίλ να επιστρέφεται ο ΕΦΚ συναρτήσει της αξίας των εξαγωγών τους, όπως ακριβώς γίνεται και με το πετρέλαιο. Ειδικά για τις ενεργοβόρες εξαγωγικές επιχειρήσεις που η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αποτελούν μεγάλο μερίδιο του κόστους παραγωγής τους, ο ΕΦΚ αποτελεί αντίστοιχα σημαντικό μέρος του λογαριασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. β. Η χρέωση του ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο να γίνεται με βάση τους ελάχιστους δείκτες που ορίζει η αντίστοιχη οδηγία της Ε.Ε. 4. Net Metering: α. Αξιοποίηση από τα αρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τις περιφέρειες όλων των διαθέσιμων πόρων και των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται από την Ε.Ε. για επιδότηση των επιχειρήσεων Μ.Τ. για επενδύσεις σε ΑΠΕ. β. Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των φωτοβολταϊκών μέσω fast track διαδικασιών. γ. Εφαρμογή του Virtual Net Metering για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις Μ.Τ., που το μέγεθος της κατανάλωσής τους αλλά και η γεωγραφική θέση όπου είναι εγκατεστημένες, τις δεσμεύουν και δεν καθιστούν πραγματοποιήσιμη την εφαρμογή του Net Metering με τις σημερινές ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Π.χ., μία ενεργοβόρος βιομηχανία Μ.Τ. με εγκατεστημένη ισχύ 4 MWH, για να μπορέσει να εφαρμόσει το Net Metering χρειάζεται θεωρητικά έκταση 50 στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη που πρέπει να βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο είτε σε όμορο. Είναι πρακτικά αδύνατον αυτή η μεγάλη έκταση να υπάρχει δίπλα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις Μ.Τ., πόσο ακόμα και να πληροί η έκταση αυτή τις προδιαγραφές για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (χρήση γης, κλίση, προσανατολισμός κ.λπ.). δ. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών των δικτύων που αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για να υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που πρόκειται να λειτουργήσουν.

5. Δημιουργία ενός τύπου αφορολόγητου αποθεματικού στις επιχειρήσεις, ειδικά για την αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων.

6. Την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις για αποπληρωμή των λογαριασμών που έχουν ήδη εκδοθεί με τις αυξημένες τιμές από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε διάστημα έξι μηνών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ήδη επιβαρυμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

7. Αμεση εφαρμογή των μέτρων κατά της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας και στήριξης των επιχειρήσεων αντίστοιχα με αυτά που εφάρμοσαν με ορατή ελάφρυνση άλλες χώρες του Νότου όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.