Ενα νέο σύστημα για τη διαχείριση των απευθείας αναθέσεων έργων και μελετών από τους φορείς του Δημοσίου θα θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Υποδομών. Αφορά την επιλογή του αναδόχου με κλήρωση μέσα από έναν κατάλογο εταιρειών τον οποίο θα διαμορφώνει άπαξ ετησίως η κάθε αναθέτουσα αρχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσα από την πλατφόρμα που δημιούργησε το υπουργείο. 

Η δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων προβλέφθηκε στον περυσινό νόμο για τα δημόσια έργα (ν.4412/16), ως μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς. Βάσει του νόμου, οι αναθέτουσες αρχές του δημόσιου τομέα για κάθε απευθείας ανάθεση έργου ή μελέτης θα πρέπει να προχωρούν σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης αφορά σε έργα και μελέτες έως 20.000 ευρώ και πρέπει να αιτιολογείται. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύει μια φορά τον χρόνο και για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους, στους οποίους θα πρέπει να εγγραφούν τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες (ειδάλλως ο κατάλογος δεν θα ισχύει). Οποιος κληρωθεί δεν θα μπορεί να διεκδικήσει απευθείας ανάθεση από τη συγκεκριμένη Αρχή την ίδια χρονιά. 

Προκειμένου η πλατφόρμα να λειτουργήσει, το υπουργείο διευκρίνισε τη διαδικασία με την οποία η κάθε αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων για να εγγραφεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων. Τα στοιχεία των συμβάσεων των αναθετουσών αρχών θα δημοσιεύονται στη σελίδα www.kisk.ggde.gr, η οποία δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία.