Σε δημοπρασία για ενοικίαση τεσσάρων ετών, με τιμή εκκίνησης τα 1.500 ευρώ, βγαίνει το μπαράκι του Μύλου στη Λάρισα το οποίο ανήκει σε δημοτικό κτίριο.

Αναλυτικά η προκήρυξη αναφέρει:

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων «Θεσσαλικό Θέατρο» με βάση την απόφαση 158/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ7ΖΑΟΕ72-ΚΑΔ)

Προκηρύσσει

την Ενοικίαση του μπάρ «Μύλος 1927» το οποίο βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα «Μύλος του Παππά» Γεωργιάδου 53 Λάρισα τκ 41447, με τους παρακάτω όρους:

1.Διάρκεια Σύμβασης: Θα είναι 4 ετής δηλαδή από 1-4-2019 έως 31-03-2023.

Με τη λήξη του συμβολαίου ο χώρος του «Μύλου 1927» παραμένει στη διάθεση της ΔΗ.ΘΕ.Κ.ΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο» το οποίο είτε το λειτουργεί μόνο του είτε προβαίνει σε νέα προκήρυξη ή όπως άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΘΕΚΕΛ «Θεσσαλικό Θέατρο».

2. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ……. ευρώ, { θα προκύψει από τη δημοπρασία ξεκινώντας από χίλια πεντακόσια ευρώ μηνιαία (1.500)}. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός των 5 πρώτων ημερών του κάθε μήνα πλέον του νόμιμου χαρτοσήμου 3,6%. Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ίση με 2 ενοίκια που θα παραμένει στη διάθεση της ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο».

Την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα υπογράφει ο υποδεικνυόμενος από τον μισθωτή εγγυητής, ο οποίος ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος αναδέχεται σωρευτικά και εις ολόκληρο με τον μισθωτή να πληρώνει στον εκμισθωτή κάθε απαίτηση που απορρέει από την μισθωτική σύμβαση κατά του μισθωτή ή που θα μπορούσε να προκύψει από την εκτέλεση ή την αθέτηση αυτής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος-εγγυητής δεν θα μπορεί να προβάλλει έναντι του εκμισθωτή την ένσταση διζήσεως.

3. Το ενοίκιο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο- Σεπτέμβριο θα είναι 30% μειωμένο σε σχέση με το ενοίκιο των υπολοίπων μηνών κάθε χρόνου.

4.Θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για τον εξοπλισμό που διαθέτει η αίθουσα του «Μύλου 1927». Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του χώρου που θα αλλοιώνει το ύφος και την ταυτότητα του «Μύλου 1927» χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο» και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων. Κάθε φθορά ή απώλεια που θα συμβεί στα τραπεζοκαθίσματα, τους πάγκους ή τον ηχοφωτιστικό εξοπλισμό θα αντικαθίσταται από τον ενοικιαστή. Σε περίπτωση που απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης τότε θα ενοικιάζεται ή θα αγοράζεται ο εξοπλισμός και το κόστος θα βαρύνει τον ενοικιαστή. Όποιος ηχητικός, φωτιστικός, ή άλλος εξοπλισμός αγοράζεται με οικονομική επιβάρυνση του ενοικιαστή και εγκαθίσταται στο χώρο αποτελεί ιδιοκτησία του ενοικιαστή ο οποίος μετά τη λήξη του συμβολαίου(31-3-2023) μπορεί να τον πάρει.

5. Η χρήση του θα πρέπει να είναι ολοήμερη και να λειτουργεί ως:

Παραδοσιακό καφενείο- ζαχαροπλαστείο-μικρογεύματα (έχοντας σαν βάση τα τοπικά προϊόντα)

Χώρος wi-fi και μελέτης

Χώρος πραγματοποίησης διαφόρων εικαστικών εκθέσεων.

Εναλλακτικός χώρος εκδηλώσεων (σεμινάρια, συνεδρίες, συγκεντρώσεις)

Χώρος παρουσίασης Μουσικοθεατρικών παραστάσεων

Χώρος Προβολής- παρουσίασης ταινιών- multimedia εφαρμογών

Χώρος Μουσικών συναυλιών και φιλοξενίας διάφορων καλλιτεχνικών σχημάτων τοπικών και ξένων με προτεραιότητα τα τοπικά σχήματα. Η διασκέδαση που θα προσφέρεται δεν πρέπει να ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του καθωσπρεπισμού (πχ σπάσιμο πιάτων, σαμπάνιες κλπ), να διακατέχεται δηλαδή από το πνεύμα της συνολικής λειτουργίας του. Θα υπάρχει μία συνεχής συνεργασία ΔΗΘΕΚΕΛ και ενοικιαστή για την επίτευξη των παραπάνω.

Δράσεις για όλες τις ηλικίες με έμφαση στις ομάδες με ειδικές ικανότητες

6.Ο ενοικιαστής έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του κυλικείου-μπάρ της αίθουσας του «Μύλου 1927». Με δική του ευθύνη θα γίνονται οι κάθε είδους προμήθειες και πωλήσεις που έχουν σχέση με το μπάρ (ποτά ,αναψυκτικά, διάφορα εδέσματα κλπ). Οι εισπράξεις που θα προέρχονται από αυτή τη δραστηριότητα θα περιέρχονται αποκλειστικά στον ενοικιαστή. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά τον ενοικιαστή καθώς και οι τυχόν φορολογικές και αγορανομικές παραβάσεις για τις οποίες θα λογοδοτεί στη δικαιοσύνη.

7.Ο ενοικιαστής έχει την αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού που θα απασχολείται για την εξυπηρέτηση του κοινού, σερβιτόροι, μπάρμαν, λάντζα, τους ταμίες των μπάρ, την καθαρίστρια καθώς και κάθε είδους βοηθητικό προσωπικό. Συγκεκριμένα προσλαμβάνει το παραπάνω προσωπικό για το οποίο έχει την υποχρέωση να πληρώνει τους μισθούς καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές του

8.Τα έξοδα διαφήμισης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται καθώς επίσης όλα τα αναλώσιμα είδη καθαριότητας και η ασφάλεια του χώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

9.Ο ενοικιαστής πρέπει να φροντίσει σε συνεργασία με τη ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο» οι τιμές των προσφερόμενων ειδών να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό ώστε να διατηρηθεί ο λαϊκός χαρακτήρας του «Μύλου 1927».

10.Τα είδη που θα προσφέρονται από τα μπάρ και ειδικά τα ποτά πρέπει να είναι γνήσια καθαρά και να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί λειτουργίας των αναψυκτηρίων-μπάρ. Η ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο» έχει το δικαίωμα να παραγγείλει τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για την γνησιότητα των προσφερόμενων ειδών από τα μπάρ.

11.Το ωράριο λειτουργίας του «Μύλου 1927» καθώς και η ένταση του ήχου πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε παράβαση του είδους αυτού αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος έναντι των δικαστηρίων θα είναι ο ενοικιαστής. Τα πνευματικά ή μουσικά δικαιώματα που απορρέουν για την ΑΕΠΥ ή άλλον φορέα βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

12.Η ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο» έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το «Μύλο 1927» για λογαριασμό της 10 ημέρες το χρόνο για να πραγματοποιήσει ειδικές μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις, μετά από συνεννόηση με τον ενοικιαστή.

13. Ο ενοικιαστής μπορεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του να χρησιμοποιήσει τον εξωτερικό χώρο κατά τους θερινούς μήνες, αξιοποιώντας το πλακόστρωτο μέρος που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο της αίθουσας του «Μύλου 1927», με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

14. Κάθε όρος του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδης και οποιαδήποτε παράβαση συνιστά τη λύση του, οπότε ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 1.

15. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του ενοικιαστή πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο η εγγύηση περιέρχεται στη δικαιοδοσία της ΔΗ.ΘΕ.ΚΕ.Λ «Θεσσαλικό Θέατρο», εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

16.Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει και η οποία δεν επιλυθεί με αμοιβαία κατανόηση αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα δικαστήρια της Λάρισας.

17. Η άδεια λειτουργίας του μπάρ θα εκδοθεί στο όνομα του πλειοδότη καθώς και οι συνδέσεις ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, Φυσικό αέριο κλπ.

18. Η χρήση του διακριτικού τίτλου «Μύλος 1927» ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δήμου Λαρισαίων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μετά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης να χρησιμοποιηθεί από τον πλειοδότη ή να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση.

19. Για ότι τυχόν δεν αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους διέπετε από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία να αποτελούν, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο τα παρακάτω:

1. Καταστατικό Εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ.

2.Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης νομικού προσώπου (κατά περίπτωση).

3.Φορολογική ενημερότητα της Εταιρείας ή του φυσικού προσώπου

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

6.Αντίγραφο Επαγγελματικής αδείας άσκησης επαγγέλματος.

7.Βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

8. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λαρισαίων.

9. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 1.500 ευρώ από Τράπεζα, η οποία θα αντικατασταθεί από τον πλειοδότη με αντίστοιχη εγγυητική ίση με 2 ενοίκια.

10.Βεβαίωση περί μη πτώχευσης της Εταιρείας αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

11. Υποβολή πλάνου- Σχεδίου λειτουργίας του μπάρ «Μύλος 1927» για το σύνολο της 4 ετίας.

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης.

Η έλλειψη οπουδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη δημοπρασία.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 4-3-2019 και ώρα 12.00 στον 3ο όροφο των γραφείων του θεάτρου, διεύθυνση Γεωργιάδου 53 Λάρισα. Για πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος : Δημητριάδης Κωνσταντίνος τηλ. 2410-624086.