Αυξημένες πωλήσεις και συρρικνωμένες ζημίες εμφάνισε η Βιοκαρπέτ, μητρική της Exalco με έδρα τη Λάρισα, κατά τη χρήση του 2017. Μεγάλο "όπλο" για την θεσσαλική επιχείρηση αποδεικνύονται οι εξαγωγές οι οποίες κατά την περασμένη χρονιά είχαν εντυπωσιακή αύξηση που έφτασε στο 36,10%. 

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας:

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2017 σε 105,13 εκατ.€ έναντι 85,57 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2016, αύξηση κατά 22,86%.

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2017 σε 64,72 εκατ. € έναντι 47,55 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2016. Αύξηση κατά 36,10%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 61,5% του συνολικού τζίρου.

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2017 σε 5,79 εκατ.€, έναντι 5,27 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2016. Αύξηση κατά 9,87%.

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά την χρήση 2017 σε (0,91) εκατ.€, έναντι ζημίας (1,87) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2016. Μείωση ζημιών κατά 51,47%.

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2017 σε (1,06) εκατ. € έναντι ζημίας (1,76) εκατ. € την αντίστοιχη του 2016.

Η μητρική εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2017 σε 7,85 εκατ.€ έναντι 8,61 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2016.

- Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2017 σε (0,16)εκατ.€ έναντι (0,90) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2016.

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (2,15) εκατ.€ κατά την χρήση του 2017, έναντι (2,03) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2016.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, το 2017 τα αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση. Παρατηρούμε αύξηση του τζίρου κατά 22,86% και μείωση των ζημιών κατά 39,70%. Ητοι από ζημίες (1.758) το 2016 σε ζημίες (1.060) το 2017. Οι ζημίες οφείλονται καθαρά στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας της μητρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ λόγω της μείωσης του τζίρου της.

H συνεχής αυτή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συνέχιση της δυναμικής πορείας που καταγράφει η θυγατρική της εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ήτοι αύξηση των εξαγωγών κατά 36% και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά 379,8% ήτοι η ΕΞΑΛΚΟ παρουσιάζει κέρδη 998 χιλ.€ το 2017 έναντι κερδών 208 χιλ. € το 2016.

Το ΔΣ του ΟΜΙΛΟΥ μετά από αποφάσεις που έλαβε για λογαριασμό της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ έχει ήδη κατασκευάσει αρχές του 2018 ένα φωτοβολταικό σύστημα 500KW στα πλαίσια του προγράμματος NET METERING το οποίο συνδέθηκε στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ τον Απρίλιο του 2018 και σχεδιάζει να υλοποιήσει επενδύσεις στη θυγατρική της ΕΞΑΛΚΟ μέσα στο 2018 ύψους 5,66 εκ.€ για την παραγωγή νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας με σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής προσδοκώντας για τα επόμενα χρόνια στην αύξηση των πωλήσεων και την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά δε την μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ πρόθεση του ΔΣ είναι η υλοποίηση ενός Φωτοβολταικού συστήματος 4MW αφού κατέχει την άδεια παραγωγής για Φ/Σ 4MW και θα συμμετέχει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα γίνει τον Ιούνιο του 2018.

Ευελπιστούμε ότι με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την βελτίωση των εισοδημάτων στην εσωτερική αγορά ο ΟΜΙΛΟΣ να επανέλθει γρήγορα στην κερδοφορία.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2017 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ζ.Η.