Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την οποία υπογράφει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, επιβάλλεται στη Λαρισινή βιομηχανία τροφίμων INTERCOMM FOODS, πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για ρύπανση του Πηνειού από απόβλητα του εργοστασίου της.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κάνουμε δεκτή την από 21-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λάρισας και επιβάλλουμε στην INTERCOMM FOODS Α.Ε. επεξεργασία – τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, για τη μονάδα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Ελάτειας, του Δήμου Τεμπών, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, (ΑΦΜ 094182663-ΔΟΥ Λάρισας), πρόστιμο ύψους σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος και τη μη συμμόρφωση αυτής κατόπιν διαπίστωσης υπέρβασης των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων σε πέντε παραμέτρους, την λήξη των ΠΠΔ, τη μη ενημέρωση της αδειοδοτούσας Υπηρεσίας για επεισόδιο ρύπανσης και την κατ’ επανάληψη υπέρβαση των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση υποβάθμισης περιβάλλοντος από την διάθεση υγρών αποβλήτων της επιχείρησης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 του Ν.1650/86, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 τα οποία επιμερίζονται ως εξής:

-Επιβολή προστίμου ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ) ανά παράμετρο στην οποία η επιχείρηση έχει υπερβεί τα όρια διάθεσης. 

-Η επιχείρηση έχει υπερβεί τα όρια διάθεσης σε 5 παραμέτρους συνεπώς το πρόστιμο που αφορά τις παραμέτρους είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 ευρώ). 

-Για την λήξη των ΠΠΔ και μη ανανέωσή τους, επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000). 

-Για την μη ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής για το επεισόδιο ρύπανσης, επιβολή προστίμου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000). 

-Για την κατ’ επανάληψη υπέρβαση (τρίτη φορά) των οριακών τιμών διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, επιβολή προστίμου δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 

Έτσι το συνολικό πρόστιμο είναι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Τα σχετικά δείγματα, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, «ελήφθησαν το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της επιχείρησης στον Πηνειό, όπου από την έξοδο του αγωγού και ακολουθώντας το ρέμα Καλαμίτσι έως το Πηνειό ποταμό δεν παρεμβάλετε άλλη έξοδος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλούν, τέλος, την επιχείρηση να συμμορφωθεί:

«Η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει για την άμεση συμμόρφωση της, στο σύνολο των παραβάσεων (παραμέτρων) προκειμένου να αποφευχθεί η περεταίρω περιβαλλοντική υποβάθμιση. Σε περίπτωση επανάληψης πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής υποβάθμισης περιβάλλοντος και μη συμμόρφωσης, δύναται το ανωτέρω πρόστιμο να διπλασιασθεί». 

Λ.Ε thessaliaeconomy.gr