Τα αποτελέσματα 2016 ανακοίνωσε η Χατζηκρανιώτη Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου.

Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο 2016 σε € 2.367,48 χιλ. έναντι € 3.272,68 αντίστοιχα στο 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,66%. Επισημαίνεται επίσης ότι για τις ποσότητες πώλησης αλεύρων στα αντίστοιχα έτη 2016 και 2015, είχαμε μείωση κατά 25,89%., η οποία ζήτηση λόγω της κρίσης που διανύουμε στην ελληνική οικονομία.

Η μειωμένη παραγωγικότητα που λειτουργεί η επιχείρηση λόγω μειωμένης ζήτησης, συνδυάστηκε με την πτώση του τζίρου και επιβάρυνε τα αποτελέσματα παρόλο που μειώθηκαν τα σταθερά έξοδα.

Αμοιβές και έξοδα προσωπ. €668,29 χιλ. το 2016 και €722,79 χιλ. το 2015 αντίστοιχα.

Αμοιβές τρίτων και παροχές €300,87 χιλ. το 2016 και €348,88 χιλ. το 2015 αντίστοιχα.

Λοιπά έξοδα €206,35 χιλ. το 2016 και €289,17 χιλ 2015 αντίστοιχα.

Τα σταθερά έξοδα σε καθεστώς μειωμένης παραγωγής λόγω μειωμένης ζήτησης αν και μειούμενα στο 2016, επιδεινώνουν το περιθώριο μικτού κέρδους.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της εταιρείας για το 2016 ανήλθαν σε ζημίες € 524,78 χιλ. έναντι ζημιών € 507,47 χιλ. στο 2015. Η αύξηση αυτή της ζημίας εκμετάλλευσης, παρά την μείωση των λειτουργικών εξόδων, οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών και την επιδείνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στα προηγούμενα έτη για τον εκσυγχρονισμό της και αφορούσαν την αναδιάρθρωση της γραμμής παραγωγής του μαλακού σίτου και την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής του σκληρού σίτου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων αλεύρων και η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου μας ανήλθε σε 180 τόννους/24ωρο. Η παραγωγικότητα του εργοστασίου σήμερα κυμαίνεται περίπου σε 30 τόννους/24ωρο.

Συσσωρευμένες ζημίες τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το δυσχερές οικονομικό κλίμα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μείωσαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του κόστους παραγωγής με αύξηση στις τιμές πώλησης λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και της κρίσης στην ελληνική οικονομία.

Μεγάλη πίεση ασκούν οι επισφαλείς πελάτες με τις εκκρεμοδικίες που υπάρχουν ύψους 1.870.827,00.

Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διασπορά του πελατολογίου μας και στις ιδιαιτερότητες του κλάδου που δραστηριοποιούμαστε (κλάδος διατροφής με αρτοποιεία, εταιρείες ειδών διατροφής κλπ) με περίοδο καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων αυτών.

Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι διεκδικήσεις μας έναντι των πελατών αυτών περιλαμβάνουν εκτός από τα ποσά των αρχικών υπολοίπων των απαιτήσεων αυτών και επιπλέον υπολογισθέντα ποσά νόμιμων τόκων και επιβαρύνσεων, τα οποία ποσά αυτά καλύπτουν την απομείωση που θα προέκυπτε από τις μελλοντικές εκτιμώμενες εισπράξεις αυτών. Επίσης για τις απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός - ρύθμιση λόγω και της μακροχρόνιας σχέσης με τους περισσότερους πελάτες. Ωστόσο παρατηρείται μία καθυστέρηση λόγω του κακού οικονομικού κλίματος που δεν επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας.

Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της εταιρείας σήμερα, είναι ότι θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές και ότι οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες αυτών.

ΛΥΣΕΙΣ

Α. Περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους με περαιτέρω μείωση σταθερών εξόδων εντός του 2017.

Όπως φαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία κατάφερε και μείωσε το σύνολο των εξόδων της.

Β. Μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων περαιτέρω, πλέον της μείωσης κατά 24.338 (435.771 το 2016 και 460.109 το 2015). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει στις τράπεζες σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανεισμού της που θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Γ. Η Διοίκηση της εταιρείας με το τρέχον πενταετές επιχειρησιακό της πλάνο 2017-2021, στοχεύει στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της με αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας του εργοστασίου, και στην εύρεση νέων μεγάλων συνεργασιών, που θα οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της και την μείωση του κόστους παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων της αναλογικά και σε συνδυασμό με τα ήδη μειωθέντα έξοδα, με επακόλουθο την θετική επίδραση στα αποτελέσματα της.

Δ. Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρείας. Η μείωση αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, μείωση τραπεζικού δανεισμού.