Μείωση ζημιών και αύξηση των καθαρών κερδών σημείωσε η Βιοκαρπέτ το 2016.  Ειδικότερα οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2016 σε 85,57 εκατ. έναντι 81,41 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2015, αύξηση κατά 5,10%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν σε 47,55 εκατ. έναντι 46,38 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,52%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,56% του συνολικού τζίρου. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,27 εκατ. έναντι 2,61 εκατ. την αντίστοιχη χρήση 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 101,92%.

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν μειώθηκαν σε 1,87 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 4,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2015. 

Σύμφωνα με την διοίκηση του Ομίλου, "η Βιοκαρπέτ, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για μια ακόμη χρονιά δηλαδή και το 2016 όπως και προηγούμενη το 2015. Στόχος της Διοίκησης είναι όπως το 2017 ο όμιλος να παρουσιάσει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι προσπάθειες της για αύξηση των πωλήσεων με προϊόντα προστιθέμενης αξίας και μείωση του κόστους παραγωγής είναι συνεχής με απτά πλέον αποτελέσματα. Τονίζεται ότι ο όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας που προορίζονται για τις αγορές του εξωτερικού προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές του με ορατά αποτελέσματα".