Στα 230 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το σύνολο της περυσινής χρήσης, έναντι ζημιών 1,2 δισ. ευρώ το 2015,  με τα κέρδη του Δ΄ τριμήνου να διαμορφώνονται σε €38εκ.

Η τράπεζα εμφάνισε αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 5,8% στο έτος, και αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 22,2%. 

Σε αρνητικό έδαφος διαμορφώθηκαν το δ' τρίμηνο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, με μείωση κατά 108 εκατ. ευρώ. 

Η τράπεζα εμφανίζει επίσης αύξηση των καταθέσεων κατά €2,6δισ. το 2016 και κατά €664εκ. το Δ΄ τρίμηνο ενώ η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €8,1δισ. το 2016. 

Ο πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Καραμούζης δήλωσε σχετικά: « Το 2016 ήταν μια χρονιά σταδιακής αποκατάστασης της ομαλότητας στην ελληνική οικονομία. Μέσα σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις αλλά βελτιούμενες συνθήκες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απέδειξε πως έχει την δυνατότητα να σημειώνει θετικές επιδόσεις όταν ο αντίκτυπος εξωγενών παραγόντων παραμένει διαχειρίσιμος και οι αβεβαιότητες περιορισμένες. 

Οι εξελίξεις στα τέλη του δ΄ τριμήνου και στην αρχή του 2017 τροφοδότησαν τις αβεβαιότητες και δεν ήταν υποβοηθητικές της μεγάλης προσπάθειας για οριστική έξοδο από την κρίση. Η υποτροπή της αβεβαιότητας ανέστειλε τις θετικές τάσεις του 2016, τόσο στο πεδίο των καταθέσεων όσο και στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρά τον εξ αντικειμένου δύσκολο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές της χώρας, η παράταση της εκκρεμότητας δυσχεραίνει περαιτέρω την τελική έκβασή τους και προκαλεί παρενέργειες στην οικονομική δραστηριότητα. Η σύναψη συμφωνίας θα επιτρέψει την έναρξη μιας κλιμακωτής ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των διεθνών αγορών αλλά και των πολιτών, που αποτελεί και προϋπόθεση για την επιστροφή της χώρας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά και για την προσέλκυση των απαιτούμενων επενδυτικών κεφαλαίων.

Όπως πρόσφατα πιστοποίησαν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων και ένα σημαντικό απόθεμα προβλέψεων, που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν στην ενεργή διαχείριση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της μακρόχρονης κρίσης. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις και κυρίως με τη βελτίωση των συνθηκών, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίξουν την επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η επιστροφή στην ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά αποτελεί τη βασική πολιτική και οικονομική επιλογή για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων της χώρας, της ανεργίας, της φτώχειας, του υψηλού δημοσίου χρέους, του σημαντικού ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της κοινωνίας των περιορισμένων ευκαιριών και προοπτικών, του στάσιμου επενδυτικού και οικονομικού κλίματος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Eurobank, με συμπαγή διοίκηση, με ισχυρούς και σταθερούς μετόχους, με υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με ένα επιχειρησιακό μοντέλο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες, βασισμένη στις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών της και της κοινωνίας, έχει όλες τις δυνατότητες να βρεθεί στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας». 

Ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Το 2016 υπήρξε για τη Eurobank το πρώτο έτος κερδοφορίας και εσωτερικής αύξησης κεφαλαίων από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα, με καθαρά κέρδη €230εκ. Είχαμε θέσει την επιστροφή στην κερδοφορία ως απόλυτη προτεραιότητα και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επίτευξη όλων των στρατηγικών μας στόχων για την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων άνω του 25%, η ενίσχυση των καταθέσεων κατά πλέον των €2,5δισ. και η μείωση της ρευστότητας που αντλούμε μέσω του ELA κατά €8,1δισ. σε ετήσια βάση αποδεικνύουν ότι η Eurobank διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας και μια σταθερή πελατειακή βάση.

Η Τράπεζα έχει επομένως τις προϋποθέσεις για ικανοποιητικές επιδόσεις όταν η συγκυρία δεν είναι απολύτως απαγορευτική. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκε για πρώτη φορά αρνητικός ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ). Επιπλέον, σε εφαρμογή του σχεδιασμού μας για μείωση του αποθέματος ΝΡΕ, μεταβιβάστηκε ένα εταιρικό δάνειο ύψους €150 εκ. Συνολικά, η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.

Η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων στον ισολογισμό μας παρέμεινε θετική. Αναμένουμε συνέχιση της θετικής αυτής τάσης, καθώς οι οικονομίες των χωρών της περιοχής εκτιμάται ότι θα παραμείνουν μεσοπρόθεσμα σε τροχιά ανάπτυξης.

Οι βασικοί μας στόχοι για το 2017 είναι να παραμείνουμε κερδοφόροι, παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και την υποτροπή της αβεβαιότητας, που επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση με την οργανική δημιουργία νέων κεφαλαίων. Προπάντων, εστιάζουμε στην πρόκληση της μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα συμφωνηθέντα με τις εποπτικές αρχές επίπεδα. Αφιερώνουμε πόρους, χρόνο και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το σκοπό αυτό και είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους. Είναι προφανές ότι η ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης όχι μόνον θα διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων αλλά και θα απελευθερώσει το σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό που διαθέτει η ελληνική οικονομία».

Τα αποτελέσματα

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση σε €1.548εκ., λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα, ενώ παρέμειναν αμετάβλητα το Δ΄ τρίμηνο στα €389εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης το 2016 σε 2,25%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,2% και 7,6% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) κατά €42εκ. το 2016. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 49 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του Δ΄ τριμήνου 2016, έναντι 34 μονάδων βάσης το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,2% το 2016 και 1,2% το Δ΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank. Tα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €217εκ. το 2016 και περιλαμβάνουν €73εκ. κέρδη από την πώληση ομολόγων EFSF. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 17,1% το 2016 σε €2,063 δισ. και κατά 5,9% έναντι του Γ΄ τριμήνου 2016 σε €526εκ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,0% σε €992εκ. το 2016 και κατά 2,1% σε €242εκ. το Δ΄ τρίμηνο. Στην Ελλάδα οι δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 1.006 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1% και κατά 380 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 46,0%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 26,8% σε €854εκ. το 2016 και κατά 5,0% σε €229εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2016. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 47,2% σε ετήσια βάση σε €1.071εκ. και κατά 13,9% το Δ΄ τρίμηνο 2016.

Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων. Πιο αναλυτικά, τόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) όσο και τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά το Δ΄ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκαν σε -€108εκ. και -€85εκ. αντίστοιχα. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάση σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 45,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2016. Παράλληλα τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν σε 34,7%, από 34,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016 και 35,2% στο τέλος του 2015. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις βελτιώθηκε κατά 70 και 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα το Δ΄ τρίμηνο 2016 σε 50,7% και 66,1%. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €775εκ. το 2016 και αντιστοιχούσαν σε 1,96% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €30εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €26εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά κέρδη4 ανήλθαν σε €123εκ., έναντι €67εκ. το 2015.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,6% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του έτους. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανήλθε σε 13,8%, αυξημένος κατά 70 μονάδες έναντι του 2015.

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €8,1δισ. το 2016 έναντι του 2015, ενώ η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε κατά €11,4δισ. την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε σε €13,9δισ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων και της διενέργειας repos στη διατραπεζική αγορά. Από τον Σεπτέμβριο 2016 έως και την 21η Μαρτίου 2017, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €0,9δισ. σε €12,2δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €2,6δισ. το 2016 έναντι του 2015. Το Δ΄ τρίμηνο οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €664εκ., εκ των οποίων €257εκ. στην Ελλάδα.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €50,7δισ. στο τέλος του 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,5δισ. και €24,2δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 114,8% το 2016, από 126,9% το 2015