Έξι προτάσεις για την ανάκαμψη των κατασκευών καταθέτει ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) προκειμένου να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα που βιώνει ο κλάδος εξαιτίας της μεγάλης και πρωτοφανούς διάρκειας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Οι κατασκευαστές ζητούν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών έργων.

Ο ΣΤΕΑΤ, εκφράζοντας το πιο δυναμικό τμήμα της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συγκεκριμένες θέσεις για την μεγαλύτερη δυνατή και καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικής των κατασκευών που είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας, στα πλαίσια της παραγωγικής της ανασυγκρότησης. Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να προχωρήσουν ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις, ειδικότερα μάλιστα στον τομέα του προγραμματισμού των έργων, που αναφέρονται παρακάτω περιεκτικά:

-Εξάντληση όλων των περιθωρίων για ενίσχυση του, πολύ περιορισμένου, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα για τα μικρότερου μεγέθους έργα.

-Επεξεργασία και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων ανταποδοτικών έργων για την ουσιαστική αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, με μεγιστοποίηση, σε σχέση με άλλες χώρες που λειτουργούν ανταγωνιστικά, των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

-Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών κεφαλαίων, στα πλαίσια της απολύτως απαραίτητης υπό τις παρούσες συνθήκες για την εθνική οικονομία μόχλευσης.

-Ένταξη όλων των παραπάνω δράσεων και ενεργειών στις διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού που προγραμματίζει και υλοποιεί, ανταποδοτικά έργα επένδυσης, με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία, που θα φέρουν εισόδημα που στην συνέχεια θα επενδυθεί σε νέα έργα.

-Προώθηση του νέου Νόμου που ενεργοποιεί και εξειδικεύει την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρητηρίου Τιμών και Προδιαγραφών».

-Επεξεργασία και υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.