Επιστροφή-συμψηφισμό του ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρείας "Μαρινόπουλος ΑΕ". και νομοθετική ρύθμιση, μετά την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ζητά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με επιστολή της προς την υφυπουργό Οικονομικών, κα Αικ. Παπανάτσιου - αίτημα που τέθηκε και από φορείς της Θεσσαλίας.

Η διοίκηση του Συνδέσμου, επανήλθε στο θέμα που αφορά στα προβλήματα που ανέκυψαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την πτώχευση της  εταιρείας "Μαρινόπουλος ΑΕ", για τα οποία, πέραν της διαγραφής του 50% των απαιτήσεων των προμηθευτών, σε εκκρεμότητα παραμένει η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.

Εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς πολιτείας, αναφέρει στην επιστολής της, η διοίκηση του ΣΒΒΕ προς την υφυπουργό, ειδικά στην παρούσα συγκυρία και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας "Μαρινόπουλος ΑΕ", θα ήταν να προχωρήσει στην εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ελαφρυνθεί η ζημία που υπέστησαν από τη διαγραφή των απαιτήσεών τους.

Το πρόβλημα, επισημαίνεται στην επιστολή, είναι ότι ο Κώδικας ΦΠΑ δεν επιτρέπει τη μείωση του οφειλόμενου ΦΠΑ εξαιτίας της μη είσπραξής του, παρόλο που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΕ θεμελιώδης αρχή του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας.  Σύμφωνα με την αρχή της ουδετερότητας ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από την επιβάρυνση του ΦΠΑ, ο οποίος μετακυλύεται στον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, υποστήριξε στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, που θα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού του ΦΠΑ, που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία "Μαρινόπουλος ΑΕ" που διαγράφηκαν.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 23.11.2017 (υπόθεση C246/16, ENZO DI MAURA), η παρέκκλιση του άρθρου 90 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ από τη γενική υποχρέωση των κρατών μελών να επιστρέφουν τον ΦΠΑ σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής της τιμής (τιμήματος), δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκλείουν εντελώς την επιστροφή του ΦΠΑ, σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη είσπραξης του τιμήματος, καθώς κάτι τέτοιο προσκρούει σε θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΒΒΕ αναφέρει πως "η ελληνική νομοθεσία που, μέχρι στιγμής, δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ στην περίπτωση διαγραφεισών απαιτήσεων από την "Μαρινόπουλος ΑΕ" αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Συνεπώς είναι πλέον άμεση η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με νομοθετική τροποποίηση, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ και να προστατευθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές της "Μαρινόπουλος ΑΕ".

Εξάλλου, υπογραμμίζει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, οι εταιρείες έχουν επιπλέον λόγους για να προχωρήσουν σε προσφυγές και να διεκδικήσουν δικαστικά την επιστροφή του ΦΠΑ των ανείσπρακτων απαιτήσεών τους.