Σημαντικό σημείο για το πρόγραμμα πτυχιούχων του ΕΣΠΑ, είναι τα κονδύλια που θα σχηματίσουν τον προϋπολογισμό της κάθε πρότασης που θα εγκριθεί. Και σε αυτό το σημείο θα σταθεί το παρόν άρθρο, ελπίζοντας να ξεκαθαρίσει κάποια από τα σημεία που οι πιθανοί επενδυτές δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως ή σωστά.

Η επιδότηση είναι της τάξης του 100% της δαπάνης που θα υλοποιηθεί.

Οι δικαιούχοι της δράσης και ανάλογα με το πλήθος αυτών, θα μπορούν να αιτηθούν από 5.000€ κατ' ελάχιστο, μέχρι 25.000€ αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, 40.000€ αν η επιχείρηση έχει δύο εταίρους ή 50.000€ αν οι εταίροι είναι τρεις και άνω. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό είναι η καθαρή αξία που αναγράφεται σε τιμολόγια, μια που το ΦΠΑ δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ούτε και στην παρούσα δράση επιλέξιμη δαπάνη. Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν θα έχουν 24 μήνες χρονικό ορίζοντα για να υλοποιηθούν.

Αυτά τα συνολικά ποσά δεν θα δοθούν εν λευκώ και ο κάθε επενδυτής θα πορευθεί ανάλογα, αλλά θα δοθούν για την κάλυψη συγκεκριμένων κατηγοριών εξόδων, σπάζοντας έτσι το σύνολο των πχ 25.000€ σε δαπάνες η κάθε μία εκ των οποίων έχει τα δικά της όρια, ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισμού (με εξαίρεση το κονδύλι του ΕΜΕ). Επί παραδείγματι, για αναλώσιμα που θα χρειαστεί η επιχείρηση, όπως καθαριστικά, χαρτιά Α4 κλπ, υπάρχει ένα όριο 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Σε προϋπολογισμό για ατομική επιχείρηση, αυτό σημαίνει 3.750€. Άρα η επιχείρηση του παραδείγματος, θα μπορεί να κάνει μέσα στην διετία (24 μήνες όπως αναφέρθηκαν νωρίτερα) δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 3.750€ για χλωρίνες, υγρό τουαλέτας, Α4 χαρτί για εκτυπωτές ή τόνερ, ενώ για τις δαπάνες αυτές θα πρέπει να υπάρχει τιμολόγιο το οποίο θα προσκομισθεί στον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να επιδοτηθεί η επιχείρηση για την δαπάνη που έπραξε.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους πτυχιούχους, δεν είναι ένα πρόγραμμα για απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δοθούν χρήματα πχ. για απαραίτητο εξοπλισμό ενός γραφείου. Ένα μέρος του προϋπολογισμού θα αφορά πάγια αγαθά, αλλά το πρόγραμμα είναι στραμμένο σε λειτουργικές κυρίως δαπάνες.

Οι βασικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα, είναι τα πάγια λειτουργικά έξοδα και αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Σαν πάγιο έξοδο συνήθως λογίζεται αυτό που ανεξάρτητα από το ύψος του, είναι σε σταθερή μηνιαία βάση όπως η ΔΕΗ και οι λογαριασμοί τηλεφώνων. Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα έπιπλα και οι υπολογιστές ενός γραφείου.

Έτσι Στραμμένα λοιπόν στα πάγια έξοδα και όχι στον εξοπλισμό και τα κονδύλια με το επιμέρους όριο να είναι στο 60% του προϋπολογισμού, ενώ για τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν, θα δοθεί ένα 20% για την λογιστική απόσβεση των παγίων.

Αυτό είναι άκρως σημαντικό γιατί η λογιστική και ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος ορίζει ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται με ημερομηνία 31/12 του εκάστοτε έτους. Δεν θα αναλυθούν περισσότερο οι αποσβέσεις, αρκεί ο αναγνώστης να καταλάβει πως για να δικαιούται την επιδότηση που αφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, θα χρειαστεί χρόνος και ίσως να μην καταφέρει να τα ζητήσει στην πρώτη ενδιάμεση δόση της χρηματοδότησης.

Πολύ μεγάλη αλλαγή από την περσινή αντίστοιχη δράση είναι η στιγμή που οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες. Η προκήρυξη της δράσης ορίζει ότι οι δαπάνες που ο κάθε εντασσόμενος αιτείται θα είναι επιλέξιμες από τη στιγμή την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους. Στην περσινή φάση υποβολών επιλέξιμες ήταν οι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

Το σημείο αυτό είναι άκρως ενδιαφέρον, διότι αν κάποια επιχείρηση ξεκινήσει νωρίτερα την δράση της από την έκδοση της ένταξης της, θα πρέπει να μην υπολογίζει στην χρηματοδότηση για τις δαπάνες που θα γίνουν μέχρι εκείνου του σημείου. Εδώ ο συντάκτης του άρθρου θα ήθελε να τονίσει ότι οι υποβολές πέρυσι έκλεισαν τον Μάιο, οι δυνητικοί πίνακες βγήκαν τον Οκτώβριο και οι αποφάσεις βγαίναν μέχρι και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Τα έξοδα που μεσολάβησαν για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη τον Μάρτιο του 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 2017, τα επωμίσθηκαν μόνοι τους οι επενδυτές.

Αρχικό κεφάλαιο λοιπόν απαιτείται για όποιον θελήσει την εμπλοκή του με το πρόγραμμα. Η δράση αν και θέλει να δώσει επιλογές στον επενδυτή όπως οι καταπιστευτικοί λογαριασμοί ή ακόμη η δυνατότητα λήψης προκαταβολών, δεν είναι ωστόσο εύκολο να υλοποιηθεί κάποιος προϋπολογισμός χωρίς αρχικό κεφάλαιο.

Και εδώ μπαίνει ο σύμβουλος με την μελέτη που θα κάνει. Ο σωστός σύμβουλος, θα πρέπει να μελετήσει την ρευστότητα που θα χρειαστεί και να παρουσιάσει με βάση τον εκάστοτε προϋπολογισμό και τις αντίστοιχες ταμειακές ροές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον εμπλεκόμενο πότε και πόσο θα πληρώνει καθώς και το πότε θα εισπράξει από την δράση, αλλά και την παραγωγική του λειτουργία.

Συμβουλή λοιπόν στον απανταχού ενδιαφερόμενους: Μελετήστε καλά την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιηθείτε και επιλέξτε προσεκτικά τον συνεργάτη που θα σας βοηθήσει με την αίτηση σας. Είναι η ευκαιρία για το επαγγελματικό σας ξεκίνημα, δεν είναι μια απλή αίτηση.