Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στα πλαίσια της διαδικασίας μετάβασης σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης (ESG Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030), διεξήγαγε μια εκπαιδευτική διημερίδα, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε 3 ενότητες ως κάτωθι:

Πρώτη Ενότητα «ΕSG – από την εθελοντική δέσμευση στην κανονιστική συμμόρφωση»
Στην ενότητα αυτή διάρκειας 4 ωρών περιλήφθηκαν: Ορισμοί, πρότυπα και σημαντικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, του κοινωνικού αντίκτυπου από την αρνητική επίδραση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ενότητα αυτή συνδέεται με την παρουσίαση επίσης των Στόχους της Ε.Ε. για το 2030, την Ευρωπαϊκή Ταξινομία για την κλιματική κρίση και τις Οδηγίες CSRD, SFDR και CS3DD.

Δεύτερη ενότητα «ESG και Βιώσιμες επενδύσεις, η επίδραση και η συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην βιώσιμη ανάπτυξη»
Η δεύτερη ενότητα διάρκειας 3 ωρών εστιάζει στην παρουσίαση των πιο σημαντικών θεμάτων βιωσιμότητας στο τρίπτυχο ESG και ειδικότερα στα θέματα που συνδέονται με την εταιρική διακυβέρνηση, την διαφάνεια και τη λογοδοσία και στη σχέση των περιβαλλοντικών κινδύνων με τη διαχείριση της βιωσιμότητας των επενδύσεων. Επίσης περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία διπλής αξιολόγησης της ουσιαστικότητας των ESG θεμάτων (doublemateriality).

Τρίτη ενότητα «ESG από την θεωρία στην πράξη»
Η τρίτη ενότητα διάρκειας 3 ωρών εστιάζει στην παρουσίαση παραδειγμάτων «βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων» από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα οποία εναρμονίζονται με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής βιωσιμότητας (ESRS) που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. με την Πράξη Κανονιστικής Εφαρμογής.

Στην ανάπτυξη του περιεχομένου συμμετείχαν ως εκπαιδευτές οι κκ Μαρία Αλεξίου CSRHellas και μέλος της γραμματείας του EFRAG και Απόστολος Μαραγκός, ειδικός συνεργάτης CSRHellas σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης.
Η υιοθέτηση και εφαρμογή κριτηρίων ESG, αναφορικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, αφορά όλες τις δραστηριότητες της τράπεζας και αποτελεί δέσμευση του ιδρύματος ως προς την μελλοντική δράση και χρηματοδότηση των επενδύσεων.