Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα παραπέμπεται η υποθεση των 23 κατηγουρουμένων από το Βόλο για την υπόθεση του πιστωτικού συνεταιρισμού «Μαγνησιακή Πίστη» προκειμένου να πέσει φως στα όσα έχουν συμβεί από το 1994 μέχρι σήμερα και να αποδοθούν ευθύνες σε μέλη Διοικήσεων, ορισμένα από τα οποία είχαν θητεία και στο Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών έχει μεtατραπεί από απιστία κατ΄εξακολούθηση με ζημία άνω των 130.000 ευρώ σε ζημία άνω των 30.000 ευρώ.

Παραλήψεις, υπερβάσεις, παραβάσεις Κανονισμού και πολλές ζημίες καταγράφονται στα κατηγορητήρια 23 μελών διαφόρων διοικήσεων της «Μαγνησιακής Πίστης» αλλά και στην έκθεση διαχειριστικού ελέγχου και ερευνώνται από την Δικαιοσύνη.

Τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία συνθέτουν ένα τεράστιο παζλ στο οποίο εμπλέκονται τοπικά ΜΜΕ, πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, συνεταιρισμοί κ.α.

Οι καταγγελίες, ακόμη και από συνεταιριστές στους οποίους μετά από αίτησή τους δεν επέστρεφαν τις μερίδες που είχαν πληρώσει, οι ασφράγιστες επιταγές χιλιάδων ευρώ, τα μοναδικά πρακτικά ΔΣ περί προσωπικών εγγυήσεων κ.α, διερευνήθηκαν εξονυχιστικά και ο Αντιεισαγγελέας Εφετών εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας να παραπεμφθούν οι 23 κατηγορούμενοι. Αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος.

Τι αναφέρει η έκθεση

Δομικό στοιχείο της δικογραφίας, αποτελεί η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που έγινε το 2013 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κατόπιν παραγγελίες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Για την διενέργεια του ελέγχου η Ελεγκτική Ομάδα (ΕΟ) μετέβη στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα προκειμένου να παραλάβει τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. Κατά την διάρκεια του ως άνω ελέγχου οι Ελεγκτές συγκέντρωσαν από την Μαγνησιακή  Πίστη (ΜΠ) διάφορα έγγραφα τα οποία αναφέρονται παρακάτω στο Κεφάλαιο Β Διαπιστώσεις.

Το επίμαχο χρονικό διάστημα για το οποίο έγιναν οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση στη ΜΠ αφορά τα έτη 2011 και 2012 εντούτοις τα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η ΕΟ προκειμένου να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη επεκτείνονται από την ίδρυση της ΜΠ ήτοι το 1994 έως τον Ιούνιο του  2013. Τα οικονομικά στοιχεία, ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης τα οποία ζητήθηκαν από την ΜΠ και ελήφθησαν από την ΕΟ αφορούν το χρονικό διάστημα από το έτος 2006 έως και το 2012 και απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της ΜΠ καθ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ετών έως και σήμερα.

Το κεφάλαιο "διαπιστώσεις"

1) Από τον έλεγχο των στοιχείων που μας προσκομίσθηκαν ύστερα από γραπτό αίτημα της ΕΟ προέκυψε ότι από την ίδρυση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού (ΠΣ) μέχρι 31/12/2012 χορηγήθηκαν δάνεια – διευκολύνσεις ποσού 1.237.148,75 ευρώ σε εταίρους της ΜΠ, χωρίς καμία εγγύηση στην πλειονότητά τους, πέραν των επιταγών τις οποίες προεξοφλούσε, χωρίς την λήψη καμίας ασφάλειας και καμίας μεθοδολογίας στην χορήγηση δανείων ενώ δεν έχουν σχηματισθεί ανάλογες προβλέψεις για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους.

2) Από τον έλεγχο των καταστάσεων μεταχρονολογημένων επιταγών βρέθηκαν 3 επιταγές συνολικού ποσού 14.700,00 ευρώ οι οποίες δεν σφραγίστηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ακάλυπτες και εξακολουθούν έως σήμερα να παραμένουν ασφράγιστες.

Επίσης βρέθηκαν 204 σφραγισμένες επιταγές, από τις οποίες επιταγές έχει εισπραχθεί ποσό 139.163,946 ενώ ποσό 829.332,626 (844.032,626 – 14.700,006) παραμένει ανεξόφλητο.

3. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται από τη ΜΠ κάποιο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, προσκομίσθηκε από το λογιστήριο του ΠΣ Κανονισμός Λειτουργίας  Τμήματος Ταμειακών Διευκολύνσεων ο οποίος ψηφίστηκε από το

ΔΣ  στις 06/07/2011. Κατά συνέπεια από την ίδρυση του Συνεταιρισμού έως την 06/07/2011 δεν λειτουργούσε οποιοσδήποτε Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος Ταμειακών Διευκολύνσεων.

Στο σημείο αυτό, ενώ στα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού υπάρχουν κανόνες ορίου πληρωμών-ανά επιταγή αλλά και κανόνες ορίου πληρωμών ανά εκδότη επιταγής σας επισυνάπτουμε αναλυτική κατάσταση ταμειακών διευκολύνσεων και επιταγών από την 06/07/2011 έως σήμερα 22-7-2013 από όπου προκύπτει ότι ουδέποτε εφαρμόστηκε τόσο όσον αφορά το όριο πληρωμών ανά επιταγή, ανώτατο όριο 5.000,00 ευρώ τόσο και ανά εκδότη, ανώτατο όριο 10,000,00 ευρώ.

Μάλιστα μέχρι και τον μήνα Ιούνιο του έτους 2013 χορηγήθηκαν ταμειακές διευκολύνσεις κατά παράβαση των, ανωτέρω άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας Τμήματος Ταμειακών Διευκολύνσεων.

4) Η ΜΠ ως πιστωτικός συνεταιρισμός., υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1667/1986 όπου στο αρθ. 2 παρ. 7 αναφέρεται ότι συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό με γραπτή του δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΣ τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης ενώ ο ελάχιστος χρόνος παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια.

Από τον έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής μερίδων των εταίρων προέκυψε ότι δεν τηρείται αυτή η διάταξη (επισυνάπτεται λίστα αιτήσεων επιστροφής μεριδίων ετών 2011,2012, 2013  από όπου διαφαίνεται ότι ενώ εκκρεμούσαν αιτήσεις επιστροφής μεριδίων οι οποίες είχαν γίνει προγενέστερα και ακόμη και σήμερα δεν έχουν τακτοποιηθεί, άλλες αιτήσεις μεταγενέστερες ικανοποιήθηκαν.

5) Το ΔΣ στις 25/04/2013 έλαβε απόφαση για πάγωμα επιστροφών μερίδων στους εταίρους του άνω των 600,00€ εκτός και αν υφίσταται πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας σε αυτούς.

Η ΕΟ προέβη σε γραπτό ερώτημα προς τη ΜΠ σχετικά με το αν υπάρχει νομική τεκμηρίωση πίσω από την απόφαση αυτή του ΔΣ και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι υπάρχει προφορική εντολή από την ΕΣΤΕ.

6) Το ΕΣ κατά την περίοδο των καταγγελιών τα έτη 2011 και 2012 δεν συνεδρίαζε κάθε μήνα όπως ορίζει το καταστατικό στο άρθρο 32. Το ΕΣ δεν συνεδρίασε τους μήνες 08, 10, 11, 12/2011, 01/2012 (επισυνάπτονται αντίγραφα συνεδριάσεων εποπτικού συμβουλίου τα οποία ζητήθηκαν και από τα οποία απουσιάζουν οι αναφερόμενοι μήνες.).

Ζ.Η.