Με άνοδο τζίρου και κερδοφορίας έκλεισε για την εταιρεία ΕΛΒΑΚ, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορική διάθεση κονσερβών φρούτων και λαχανικών, η οικονομική χρήση 2022-23 (1η Ιουλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2023). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της βιομηχανίας, ο καθαρός κύκλος εργασιών -της εταιρείας που εδρεύει στη Λάρισα-, για το 2022-23 διαμορφώθηκε στα 45,73 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 37,88 εκατ. το 2021-22, ενώ παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους μισθοδοσίας κατά 1,56 εκατ. ευρώ (λόγω της αύξησης των απασχολουμένων από 190 σε 230) και των διαφόρων εξόδων (κυρίως μεταφορικά έξοδα πωλήσεων και προμήθειες για πωλήσεις) κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ, στα 5,74 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 4,25 εκατ. ευρώ, έναντι 3,34 εκατ. το 2021-22.Όσον αφορά στον δανεισμό της εταιρείας, αυτός ανερχόταν στα τέλη Ιουνίου 2023 στα 19,65 εκατ. ευρώ, έναντι 18,29 εκατ. κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,46%.

Τα δεδομένα στην αγορά της κονσερβοποιίας

Στις οικονομικές της καταστάσεις, η διοίκηση της ΕΛΒΑΚ επαναλαμβάνει τα όσα ανέφερε και σε αυτές της χρήσης 2021-22 σχετικά με τις συνθήκες στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται: όπως τονίζει, ο κλάδος της κονσερβοποιίας αποκτά μια σημαντική δυναμική που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής ροδάκινου στην Αμερική, η οποία ήταν η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ροδάκινου, και της μεγάλης ζήτησης για το προϊόν, ενώ παράλληλα το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τις τιμές πώλησής του στο εξωτερικό ανταγωνιστικές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει υλοποιήσει πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, που την έχουν καταστήσει πιο ανταγωνιστική εντός του κλάδου, ενώ έχει κάνει σημαντικά βήματα εισόδου σε νέες αγορές, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη κερδοφορία σε σχέση με άλλες αγορές, και εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη διείσδυση στις εν λόγω αγορές κατά τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου, στα επόμενα χρόνια αναμένεται αύξηση των διατιθέμενων ποσοτήτων πώλησης ροδάκινου από τους παραγωγούς, με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας του ροδάκινου και τη θετική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας.Αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη οικονομική χρήση παραμένει και ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για φέτος, που είναι η περαιτέρω αύξηση του τζίρου της και η βελτίωση της κερδοφορίας της, κυρίως μέσω της επίτευξης υψηλότερων τιμών πώλησης και της περαιτέρω μείωσης του κόστους. Ήδη από τα στοιχεία που η εταιρεία έχει στη διάθεσή της, εκτιμά ότι στη χρήση 2023-24 θα επιτύχει κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Σπύρος Πιστικός, Foodreporter