Προσωρινός ανάδοχος για πέντε από τα έξι τμήματα του έργου της σίτισης προσφύγων και μεταναστών αναδείχθηκε η κοινοπραξία των εταιρειών Vivartia Γευσήνους-Ελαΐτις, κυριαρχώντας στον σχετικό διαγωνισμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χαρακτηριστικό πάντως του διαγωνισμού ήταν οι πολύ χαμηλές εκπτώσεις που προσέφεραν οι τρεις υποψήφιες εταιρείες, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ακόμα και μηδενικές. Συγκεκριμένα (οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ):

- Για το τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η μοναδική υποψήφια κοινοπραξία Αφοί Κομπατσιάρη-Τοπ Κραφτ ΑΕ, με προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 120.537.600 ευρώ (μηδενική έκπτωση).

- Για το τμήμα της Νότιας Ελλάδας, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η μοναδική υποψήφια κοινοπραξία Vivartia-Γευσήνους-Ελαΐτις, με προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 120.537.600 ευρώ (μηδενική έκπτωση).

- Για το τμήμα της Λέσβου, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Vivartia-Γευσήνους-Ελαΐτις, με προσφορά 6,85 ευρώ ανά μερίδα ή 60.006.000 ευρώ (η Αφοί Κομπατσιάρη Τοπ Κραφτ υπέβαλε προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 60.268.800 ευρώ).

- Για το τμήμα της Χίου, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Vivartia-Γευσήνους-Ελαΐτις, με προσφορά 6,85 ευρώ ανά μερίδα ή 30.003.000 ευρώ (η Αφοί ΚομπατσιάρηΤοπ Κραφτ υπέβαλε προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 30.134.400 ευρώ).

- Για το τμήμα της Σάμου, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Vivartia-Γευσήνους-Ελαΐτις, με προσφορά 6,85 ευρώ ανά μερίδα ή 30.003.000 ευρώ (η κοινοπραξία Πιέτρης ΕστίασηΑφοί Μπούντρη κλπ. υπέβαλε προσφορά 6,87 ευρώ ανά μερίδα ή 30.090.600 ευρώ, ενώ η Αφοί Κομπατσιάρη-Τοπ Κραφτ υπέβαλε προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 30.134.400 ευρώ).

- Για το τμήμα των λοιπών νησιών, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Vivartia-Γευσήνους-Ελαΐτις, με προσφορά 6,85 ευρώ ανά μερίδα ή 50.005.000 ευρώ (η Αφοί Κομπατσιάρη Τοπ Κραφτ υπέβαλε προσφορά 6,88 ευρώ ανά μερίδα ή 50.224.000 ευρώ).

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία πλαίσιο

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας αιτούμενων ασύλου. Στόχος της διαδικασίας είναι να συναφθεί Συμφωνία – Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία θα υποδιαιρείται σε έξι τμήματα:

Το τμήμα Βόρειας Ελλάδας, με περίπου 12.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Νότιας Ελλάδας, με 12.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Λέσβου, με 6.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Χίου, με 3.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Σάμου, με 3.000 σιτιζόμενους, και το τμήμα Λοιπών Νησιών, με 5.000 σιτιζόμενους.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται ανά έτος σε 102.959.200 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν για όλα τα τμήματα ανέρχεται σε 823.673.600 ευρώ, μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 100% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προκύψουν ανάγκες π.χ. λόγω ασταθούς ροής των προσφύγων/μεταναστών.

Οι άλλες εταιρείες που συμμετείχαν

Να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για τη σίτιση των μεταναστών και προσφύγων συμμετείχαν επίσης η κοινοπραξία «Salas Inter Group – Παλίρροια – Χούτος Catering», καθώς και η εταιρεία «Μύρων Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Κατασκευαστική», οι οποίες όμως αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση.

Σπύρος Πιστικός Foodreporter