Σε ρυθμιστή των εξελίξεων στην ελληνική αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας εξελίσσεται το fund CVC Capital Partners, που μετά την απόκτηση της μετοχικής πλειοψηφίας του νοσοκομείου Metropolitan, προχωρά στην εξαγορά της θυγατρικής του ομίλου Ιασώ, Ιασώ General η οποία είναι βασικός μέτοχος του νοσοκομείου Ιασώ Θεσσαλίας που βρίσκεται στη Λάρισα.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ιασώ αναφέρει ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία Hellenic Heathcare SARL, με έδρα το Λουξεμβούργο, θυγατρική του fund, για την πώληση του 97,2% των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική Ιασώ General. «Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον πιθανό αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου του Ιασώ General από τον πιθανό αγοραστή, της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πιθανού αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και άλλες συνήθεις αιρέσεις», σημειώνεται.

Ο Όμιλος Ιασώ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα, με τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες Υγείας, τρεις στην Αθήνα και μία στη Λάρισα, το μεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική, τον Φιλοκτήτη και τη μεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων, MedStem Services, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή.

Το Ιασώ Θεσσαλίας είναι µία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα Υγείας στην Ελλάδα και ασφαλώς η µεγαλύτερη στην περιφέρεια. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2010 έχοντες συνεργάτες – μετόχους αρκετούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις θεσσαλικές πόλεις.

Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του ομίλου, η εγγεγραμμένη αξία του Ιασώ General στον ισολογισμό είναι της τάξης των 56 εκατ. ευρώ και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 είχε έσοδα 17,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης κατά το 2016 ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθε σε 32,72 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,64%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2015, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να αυξηθούν κατά 1,56 εκατ. ευρώ, δηλαδή από -0,19 εκατ. ευρώ σε 1,37 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης, επηρεαζόμενα από την απομείωση της συμμετοχής της στη θυγατρική της Ιασώ Θεσσαλίας.

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back), εμφανίζονται ζημίες της τάξεως των 2,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,70 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2015 τα οποία, όμως, ήταν βελτιωμένα από την αρχική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας των ζημιών απομείωσης των συμμετοχών.

Εάν ολοκληρωθεί η εξαγορά τότε δημιουργείται ένας νέος όμιλος στον χώρο υγείας με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, δυναμικότητας άνω των 530 κλινών και με παρουσία σε δύο νευραλγικά σημεία της Αττικής και στη Θεσαλία.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr