Νέο κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους 65 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η Εξάλκo Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμίνιου, θυγατρική του θεσσαλικού ομίλου Βιοκαρπέτ.

Η σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 21 Φεβρουαρίου, αφορά τις τράπεζες Alpha Bank, Optima Bank, Πειραιώς και Attica Bank. Ως εγγυτής ορίστηκε η Βιοκαρπέτ, ενώ η Alpha Bank ανακηρύχθηκε εκπρόσωπος των ομολογιούχων και διαχειριστής πληρωμών.

Το ομολογιακό δάνειο διαιρείται σε 65.000.000 κατ’ ανώτατο όριο ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες), και η κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 1,00 ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λαρισινής εταιρείας, τα χρήματα εξοφλούν το παλιό Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και τακτοποιούν τα υφιστάμενα κεφάλαια κίνησης, με νέους ευνοϊκότερους όρους για την εταιρία. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην υλοποίηση της επενδυτικής, στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας μέσα στην επόμενη διετία. 

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει ότι υπεγράφη στις 21/2/2023 η σύμβαση μεταξύ της θυγατρικής μας εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και των Τραπεζών – Ομολογιούχων Δανειστών:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με εγγυητή την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, για ανάληψη νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65.000.000€. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων και διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η παραπάνω σύμβαση του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου υπεγράφη, έχοντας προηγηθεί η από 15/02/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής μας εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ με θέμα “Έγκριση για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ εξήντα πέντε εκατομμυρίων (€65.000.000) (εφεξής το Ομολογιακό Δάνειο) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, έγκριση των όρων του σχετικού Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων”, καθώς επίσης και η από 16/1/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μας με θέμα την χορήγηση ειδικής άδειας στην Εταιρία για την παροχή της εγγύησής της κατ΄ άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 του ν 4548/2018 υπέρ της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας με την επωνυμία “ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ” προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, όπως εκπροσωπούνται από την “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” προς εξασφάλιση των απαιτήσεων τους για το υπό έκδοση Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 65.000.000, πλέον τόκων και εξόδων εκδόσεως της ως άνω εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να ανακοινώσει την ως άνω ειδική άδεια και να υποβάλλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 και3 του ν. 4548/2018.

Το νέο Ομολογιακό Δάνειο είναι κοινό κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018, και διέπετε από τα άρθρα 59-74 του ν.4548/2018 και του ν.3156/2003 και παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, το Ομολογιακό Δάνειο διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) κατ’ ανώτατο όριο ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες), και η κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (€ 1,00) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.

Το προϊόν του προαναφερθέντος νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου εξοφλεί το παλιό Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και τακτοποιεί τα υφιστάμενα κεφάλαια κίνησης, με νέους ευνοϊκότερους όρους για την Εταιρία και θα συμβάλει στην υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής και αναπτυξιακής της πορείας της επόμενης διετίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ευχαριστεί όλες τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και με τις αποτελεσματικές τους ενέργειες βοήθησαν ουσιαστικά την θυγατρική μας Εταιρία να υλοποιήσει το πρόγραμμα».

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr