Τέλος στον αγώνα δρόμου για το ποιος θα προλάβει να κάνει πρώτος αίτηση θέτει το νέο «Εξοικονομώ». Έχουν καθοριστεί εννέα κριτήρια, με διαφορετική βαρύτητα το καθένα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» από τον Οκτώβριο, έχει προϋπολογισμό 632 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 28.000 ευρώ. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών.

∆ηµιουργείται δείκτης αξιολόγησης εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ καταργείται η χρονική προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση 50.000 κατοικιών και προϋπολογισµό 632 εκατ. ευρώ, που εκτιµάται ότι θα µοχλεύσει ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, βγαίνει τον Οκτώβριο στον «αέρα» το νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον».

Η φιλοσοφία του νέου προγράµµατος διαφέρει σε σχέση µε αυτή του προηγούµενου, που κινήθηκε στη λογική τού «να πέσουν γρήγορα στην αγορά χρήµατα» και µε βασικό κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα. Το νέο πρόγραµµα θέτει ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης την ενεργειακή εξοικονόµηση (κόστος ανά εξοικονοµούµενη κιλοβατώρα), εισάγει εισοδηµατικά, κοινωνικά αλλά και κλιµατικά κριτήρια, ενώ προβλέπει και ξεχωριστή - αυτόνοµη δράση για φτωχά νοικοκυριά, η οποία θα ενισχυθεί µε πόρους 100 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, ενσωµατώνοντας µε τον τρόπο αυτό και την ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας.

«Βασική αρχή του προγράµµατος είναι η δίκαιη κατανοµή των πόρων και η αποτελεσµατική αναβάθµιση των κατοικιών. Εστιάζουµε πολύ καλύτερα πού θα µπουν τα χρήµατα για να πιάσουν τόπο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Για πρώτη φορά µπαίνει δείκτης αξιολόγησης εξοικονόµησης ενέργειας», τόνισε ο κ. Σκρέκας παρουσιάζοντας το πρόγραµµα.

Είναι γεγονός ότι, ενώ οι πόροι του νέου «Εξοικονοµώ» είναι µειωµένοι σε σχέση µε το προηγούµενο (632 εκατ. ευρώ έναντι 908,5 εκατ.), ο συνολικός αριθµός ωφελουµένων είναι αυξηµένος κατά 38% (50.000 κατοικίες έναντι 36.364) και το σύνολο της εξοικονόµησης ενέργειας αυξηµένο κατά 43%, µε αναπροσαρµοσµένα προς τα κάτω µεσοσταθµικά όρια επιδότησης κατά 18% και συγκεκριµένα από 76% στο προηγούµενο, στο 62% στο νέο.

Τα ποσοστά επιδοτήσεων ε π ανακαθορίζονται µε γνώµονα την εκτιµώµενη ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ανά κιλοβατώρα βάσει του προτεινόµενου κόστους παρεµβάσεων. Επίσης, µε βάση την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανοµή των πόρων θα γίνεται ανά νοµό και όχι ανά περιφέρεια όπως στο παρελθόν.

Με το νέο σύστηµα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα βαθµολογούνται βάσει ενεργειακών, οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά µε χαµηλότερα εισοδήµατα, σε Αµεα, µονογονεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια ανέργους, πολυτέκνους και σε νοικοκυριά µε αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες. Η εκτιµώµενη ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας βάσει του προτεινόµενου κόστους παρεµβάσεων θα αποτελέσει το σηµαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα σε ποσοστό 15%.

Το καθεστώς των ωφελουµένων αλλάζει. ∆ικαιούχοι µπορούν να είναι µόνο όσοι έχουν εµπράγµατο δικαίωµα στο ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 40% και φτάνει έως 75%, ανάλογα µε το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα, ενώ για την ίδια συµµετοχή, όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, σχεδιάζεται ένα ασφαλές χρηµατοδοτικό εργαλείο ώστε αυτή να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες για σπίτια που ενοικιάζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής το χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση είναι οριζόντια (40%) και προσαυξάνεται κατά 10% εάν υποβληθεί αίτηµα για όλη την πολυκατοικία.

Επιλέξιµα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θεωρούνται κατοικίες, µονοκατοικίες και διαµερίσµατα που είναι νόµιµα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, που έχουν καταταχθεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαµηλότερη ή ίση της Γ και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα για µία µόνο αίτηση ή περισσότερες από µία εάν πρόκειται για πολυκατοικία, ενώ µένουν εκτός προγράµµατος κοινόχρηστες παρεµβάσεις σε πολυκατοικίες, γιατί, όπως είπε ο υπουργός, δεν υπήρξε ενδιαφέρον στο προηγούµενο πρόγραµµα.

Η επιδότηση

Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός των προτάσεων καθορίζεται στο 0,9 ευρώ ανά εξοικονοµούµενη κιλοβατώρα ή στα 180 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ή στις 28.000 ευρώ ανά σύνολο δαπανών.

Χρύσα Λιάγγου Καθημερινή