Με την επιστροφή ύστερα από µία δεκαετία στη διανοµή µερισµάτων συνοδεύονται τα ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα του 2003 που ανακοίνωσε χθες η ∆ΕΗ. Η λειτουργική κερδοφορία του οµίλου ∆ΕΗ σε επαναλαµβανόµενη βάση αυξήθηκε το 2023 κατά 35% σε σύγκριση µε το 2022 και διαµορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ.

Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν η αυξηµένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της διανοµής και η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουµανία από τις 25 Οκτωβρίου 2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουµανία και για τους 12 µήνες του 2023, το επαναλαµβανόµενο EBITDA διαµορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα του 2023, σύµφωνα µε τη διοίκηση της εταιρείας, έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους 32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως µε προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού, ενώ τα αποτελέσµατα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους 302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως µε την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 - 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 662 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 26 εκατ. ευρώ το 2022, κυρίως ως αποτέλεσµα της λειτουργικής κερδοφορίας. Η υποχώρηση των τιµών φυσικού αερίου και χονδρεµπορικής τιµής ρεύµατος σε συνδυασµό και µε τη µείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο και λιγνίτη συγκριτικά µε το 2022 έφερε σηµαντική µείωση των λειτουργικών δαπανών. Οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το 2023 µειώθηκαν κατά 59,8% σε σχέση µε το 2022, για αγορές φυσικού αερίου κατά 57,9%, για υγρά καύσιµα κατά 15,1% και για αγορές δικαιωµάτων CO2 κατά 20,4%. Στα προ φόρων αποτελέσµατα καταγράφεται και η θετική επίπτωση από το χαρτοφυλάκιο της Ρουµανίας, ύψους 234 εκατ. ευρώ, αλλά και κέρδος ύψους 124 εκατ. ευρώ από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο ελληνικό ∆ηµόσιο.

Τα καθαρά κέρδη το 2023 ανήλθαν σε 485 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 9 εκατ. ευρώ το 2022. Για πρώτη φορά µετά µια δεκαετία η ∆ΕΗ θα διανείµει µέρισµα από τα κέρδη του 2023 στους µετόχους της. Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος ύψους 0,25 ευρώ/µετοχή, που για το ελληνικό ∆ηµόσιο µεταφράζεται σε έσοδα της τάξης των 32 εκατ. ευρώ.

Για το 2024, η ∆ΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαµηλότερες τιµές στη χονδρική αγορά, δεδοµένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιηµένου µοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (COVID, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριµένα, η ∆ΕΗ αναµένει επαναλαµβανόµενο EBITDA ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από πωλήσεις του οµίλου ∆ΕΗ το 2023 υποχώρησαν κατά 31,7% στα 7,686 δισ. ευρώ από 11,253 δισ. ευρώ, συνεπεία της µείωσης του µεριδίου της στη λιανική αγορά. Συγκεκριµένα, το µέσο µερίδιο της ∆ΕΗ στην αγορά προµήθειας στην Ελλάδα µειώθηκε στο 56,5% το 2023 από 62,24% το 2022, µε το µερίδιο στην υψηλή τάση να υποχωρεί στο 48% από 88,3%, τη µέση τάση στο 40,7% από 44,2% και τη χαµηλή να µένει σχεδόν αµετάβλητη, στο 63,2% από 63,7%.

Στη Ρουµανία, το µέσο µερίδιο της ∆ΕΗ στην προµήθεια διαµορφώθηκε στο 18%. Σηµαντική υποχώρηση παρουσίασε το 2023 το µερίδιο της ∆ΕΗ και στην παραγωγή στην αγορά της Ελλάδας. ∆ιαµορφώθηκε σε 39,1% από 43,4% το 2022, κυρίως λόγω της χαµηλότερης παραγωγής από µονάδες φυσικού αερίου αλλά και από τις λιγνιτικές µονάδες.

Στη Ρουµανία, το µέσο µερίδιο παραγωγής από ΑΠΕ παρέµεινε σταθερό σε σύγκριση µε το 2022 (13,5%). Η εγκατεστηµένη ισχύς σε ΑΠΕ της ∆ΕΗ (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών) έφτασε το 2023 στα 4,6 GW. Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της εταιρείας περιλαµβάνει επίσης έργα 2,8 GW υπό κατασκευήν ή έτοιµα προς κατασκευή, τα οποία, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης, αντιστοιχούν στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Χρύσα Λιάγγου, Καθημερινή