Με κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ποινικές διώξεις και προγράμματα πλειστηριασμού κατάφερε η εφορία να εισπράξει περί τα 4,4 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που ελήφθησαν το έτος 2021 από τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα ανήλθε σε 253.083, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (90,9%). Συγκεκριμένα, από τις 253.083 οι 230.145 αφορούν κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, 3.851 είναι οι ποινικές διώξεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 620 πλειστηριασμοί.

Τα μεγαλύτερα έσοδα προήλθαν, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, από τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κυρίως ενοικίων και τραπεζικών λογαριασμών. Για παράδειγμα, κλήθηκαν οι ενοικιαστές να αποδίδουν το μηνιαίο μίσθωμα όχι στον ιδιοκτήτη αλλά στην εφορία προκειμένου να πληρωθούν τα χρέη του προς αυτήν.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 111,397 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ποσοστό 22,5% έχει χαρακτηριστεί ανεπίδεκτο είσπραξης. Κατά συνέπεια, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 86,37 δισ. ευρώ.

Από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο:

• 46,5% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.).

• 28,1% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.).

• 22,7% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.).

• 2,7% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει αυξημένα αναγκαστικά μέτρα για το 2022, ενώ αναμένεται και εγκύκλιος για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και υπενθύμιση των συνεπειών για όσους δεν συμμορφώνονται. Για την πραγματοποίηση της κατάσχεσης ακολουθούνται σήμερα τα παρακάτω βήματα: 1) Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

2) Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθοί από εργοδότες, συντάξεις από ασφαλιστικά ταμεία, ενοίκια από μισθωτές, λοιπές απαιτήσεις από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).

Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας Taxis, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.

3) Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα Taxis κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων. Τo κατασχετήριο δημιουργείται:

α) Με την εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας.

β) Με την αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή