Σημαντικό αριθμό διεκδικητών προσείλκυσε ο διαγωνισμός, αρχικού προϋπολογισμού 309,87 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με αντικείμενο την ψηφιοποίηση των αρχείων 390 υποθηκοφυλακείων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες (οπότε εξέπνευσε η καταληκτική ημερομηνία) προσφορές υπέβαλαν συνολικά έξι σχήματα. Πρόκειται για τον όμιλο ΟΤΕ, τη Wind Hellas σε κοινοπραξία με την αμερικανική Iron Mountain, τη Vodafone κοινοπρακτικά με τις εταιρείες Geoanalysis, Q&R και Cosmos Business Systems, την Globitel μαζί με τις «Μυτιληναίος» και Master, την Intrasoft και τη Unisystems με την Onex. Με τον ΟΤΕ διαχρονικά να διεκδικεί και να αναλαμβάνει έργα πληροφορικής, η συμμετοχή της Wind και της Vodafone στον διαγωνισμό φανερώνει τη στρατηγική των δύο εταιρειών για ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξής τους μέσω της ανάληψης έργων ITC (πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών). Επίσης, η αμερικανική Iron Mountain συμμετέχει για πρώτη φορά στη διεκδίκηση ελληνικού έργου, γεγονός που φανερώνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά πληροφορικής, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ, να εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε ψηφιακά έργα.

Σε αυτή την κατηγορία των έργων ανήκει η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, που έχει ενταχθεί στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτελώντας συμφωνία-πλαίσιο, διάρκειας τριών ετών, υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα στα οποία ομαδοποιούνται τα υποθηκοφυλακεία των 13 περιφερειών της χώρας. Το έργο αποτελεί πυλώνα της ψηφιοποίησης του κράτους, καθώς θα επιτρέψει, σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, την ψηφιοποίηση συνολικά περίπου 600 εκατ. σελίδων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών των 13 περιφερειών. Θα ψηφιοποιηθεί το σύνολο των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, και θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα διατηρείται το ψηφιακό αρχείο. Για τον σκοπό αυτό εκτιμάται πως θα απαιτηθούν περισσότεροι από 150 ειδικοί σαρωτές βιβλίων (book scanners), με τον ανάδοχο να προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού αποθήκευσης.

Το πληροφοριακό σύστημα, που θα δημιουργηθεί, θα είναι δυνατόν, μέσω web services (αυτοματοποιημένες κλήσεις), να αξιοποιείται από άλλα πληροφοριακά συστήματα της «Κτηματολόγιο» (π.χ. Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου - ΣΠΕΚ). Επίσης, σε αυτό θα έχουν πρόσβαση όλοι οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.ά.).

Από τα 309,87 εκατ. ευρώ, ποσό 71,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου (δηλαδή οι προς σάρωση και καταχώριση σελίδες-έγγραφα). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ανά τμήμα. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με έναν ανάδοχο ανά τμήμα, δηλαδή συνολικά με πέντε από τα έξι υποψήφια σχήματα. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

Δημήτρης Δελεβέγκος Καθημερινή