Συμμετοχή, όχι μόνο στον έλεγχο υλοποίησης, αλλά και στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου θα έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον αναπτυξιακό νόμο, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Ειδικότερα, οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θα είναι αυτοί που θα διενεργούν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων σε περίπτωση που η προθεσμία των 45 ημερών που έχουν οι επιτροπές αξιολόγησης στη διάθεσή τους παρέλθει άπρακτη. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση εντός 8 ημερών από όταν τους ανατεθεί ο σχετικός φάκελος.

Επιπλέον, στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι στα επενδυτικά σχέδια άνω του ποσού του 1 εκατ. ευρώ ο έλεγχος, προκειμένου για την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, θα διενεργείται αποκλειστικά από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θα είναι επίσης οι μοναδικοί αρμόδιοι για τον ενδιάμεσο ή τελικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους».

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, τέλος, όπως και στον υφιστάμενο νόμο, η δυνατότητα να καταβάλλεται ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης στον δικαιούχο, με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το νέο στοιχείο είναι ότι εφόσον τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με δηλωτική πράξη ορθότητας και βεβαιότητας από ορκωτό ελεγκτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εκδίδουν σχετική απόφαση για την καταβολή της ενίσχυσης εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης και χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.