Ζωηρεύει το ενδιαφέρον επενδυτών προς την κατεύθυνση της ίδρυσης µονάδων βιοαερίου, σε συνέχεια των καλών περιθωρίων κέρδους που καταγράφουν υφιστάµενοι παίχτες του κλάδου, κάτι που σε πολλούς θυµίζει το «Ελ Ντοράντο» του 2011 στα φωτοβολταϊκά.

Στην παρούσα φάση δραστηριοποιούνται περίπου 25 µονάδες βιοαερίου στον ελλαδικό χώρο ενώ οι τελευταίες που µπήκαν σε λειτουργία είναι αυτές του Λαγκαδά (οικογένειες αγελαδοτρόφων και Ergoplanning) και της Νιγρίτας Σερρών (Agrotech SA και Ergoplanning).

Αξίζει να αναφερθεί εδώ και η µονάδα που ολοκληρώνεται από την Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ, στα Φάρσαλα, δυναµικότητας 5,252 MWh, θα είναι µια από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι στη παρούσα φάση ενδιαφέρον για την ίδρυση νέων µονάδων βιοαερίου εκδηλώνεται κυρίως από φορείς που έχουν άµεση σχέση είτε µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (και κατά συνέπεια βιοαποβλήτων), είτε και από κτηνοτροφικές µονάδες. 

Κόστος κατασκευής και δαπάνες

Το κόστος κατασκευής µιας µονάδας παραγωγής βιοαερίου ισχύος 999 kW, όπως αυτές του Λαγκαδά και της Νιγρίτας, κυµαίνεται από 4.000.000 έως 5.000.000 ευρώ. Το εύρος οφείλεται στην επιλογή της τεχνολογίας, της προέλευσης του εξοπλισµού και του επιπέδου αυτοµατισµού της λειτουργίας της.

Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας, αυτό µπορεί να διακριθεί σε τρία επίπεδα, τις δαπάνες πρώτων υλών που κυµαίνονται από 35-70% του κόστους λειτουργίας, τις δαπάνες παραγωγής και λειτουργίας (προσωπικό, ενέργεια, συντήρηση, µεταφορές κ.λπ.) που κυµαίνονται περίπου στο 15-20% του κόστους λειτουργίας, και τις χρηµατοδοτικές δαπάνες – δαπάνες φόρων που ανέρχονται σε 15-45% του κόστους λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση το περιθώριο κέρδους µπορεί να ανέλθει από 10 έως 25%.

Η µονάδα του Λαγκαδά, περιλαµβάνει δύο δεξαµενές αναερόβιας χώνευσης, δύο δεξαµενές αποθήκευσης του χωνεµένου υπολείµµατος, µια προδεξαµενή υγρών λυµάτων και τρεις χώρους αποθήκευσης στερεών πρώτων υλών, ανέφερε στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος, Βασίλης Τζιάκας, προσθέτοντας ότι το σύνολο της λειτουργίας του σταθµού έχει αυτοµατοποιηθεί, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθησή της.

Στη περίπτωση της µονάδας του Λαγκαδά η κατασκευή έγινε από 4 υπεργολάβους, την ιταλική Rota Guido (σχεδιασµός, προµήθεια εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού τµήµατος παραγωγής βιοαερίου), την αυστριακή Wolf (κατασκευή δεξαµενών), την ιταλική AB-Energy (προµήθεια-εγκατάσταση µηχανής ΣΗΘ) και της Acro Α.Ε. (εργασίες τοπικού εργολάβου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κοινοτικό πρόγραμμα επιδότησης των μονάδων Βιοαερίου στη χώρα μας και μάλιστα αυτές έχουν εξαιρεθεί από τον αναπτυξιακό. Λύσεις για την ώρα αποτελούν η Ετεπ και το πρόγραμμα Jessika της τράπεζας Πειραιώς. Από το τελευταίο χρηματοδοτήθηκε και η μονάδα της Επίλεκτος λαμβάνοντας 10,5 εκ. ευρώ από τα 17 εκ. του έργου. Επιπλέον η επένδυση των Φαρσάλων χρηματοδοτήθηκε από την Πειραιώς με 4,1 εκ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα αφορούν κεφάλαια των μετόχων της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ.

Έσοδα και από την εμπορία λιπασμάτων

Οι µονάδες βιοαερίου εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια, παράγουν επίσης και υψηλής ποιότητας λίπασµα σε υγρή και στερεή µορφή, το οποίο διατίθεται συνήθως κατά προτεραιότητα στους συνεργάτες της µονάδας που προµηθεύουν την πρώτη ύλη για τη λίπανση των αγροτεµαχίων τους. Η παραγωγή κοµπόστ µάλιστα, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα συµπληρωµατικό έσοδο για όσους ενδιαφερθούν να µπουν στο χώρο. «Πρόκειται για άριστο οργανικό λίπασµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (άνω του 60%) και βασικά ανόργανα στοιχεία σε ικανοποιητικά µεγέθη», λέει ο κ. Τζιάκας, το οποίο έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από τη QLAB, ένα σύγχρονο πιστοποιηµένο εργαστήριο αναλύσεων. Ως εκ τούτου, η χρήση του αναµένεται να βελτιώσει και αναβαθµίσει σηµαντικά τα χωράφια στα οποία θα αξιοποιηθεί.

Μια σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα των µονάδων βιοαερίου είναι η απόφαση της πλειοψηφίας των υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται να προχωρήσουν στη δηµιουργία ενός Συνδέσµου Παραγωγών Βιοαερίου, σύµφωνα µε τον κ. Τζιάκα. Αυτή η απόφαση είναι σηµαντική αφενός γιατί θα συµβάλει στην αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων ιδίως σε ό,τι αφορά το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας και την καθυστέρηση των πληρωµών από το ΛΑΓΗΕ. Αφετέρου θα επιτρέψει την αξιοποίηση κοινών πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία των µονάδων (πρώτες ύλες, τεχνολογίες, προβλήµατα, διάθεση εδαφοβελτιωτικού) που θα οδηγήσουν στην αντιµετώπιση όποιων δυσκολιών υπάρχουν για την υφιστάµενες µονάδες και θα αποτελέσουν οδηγό για τις νέες που θα κατασκευαστούν.

Agrenda (Γιώργος Κοντονής)