Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εκτάσεις της Θεσσαλίας αντιστοιχούν σε 62.467 χιλιάδες στρέμματα, από τα οποία καλλιεργούνται ή γίνονται αντικείμενο γεωργικής εκμετάλλευσης τα 61.114 χιλιάδες στρέμματα. Χωρίς τις αγραναπαύσεις, στη Θεσσαλία υπάρχουν 41.923 χιλιάδες στρέμματα σε ετήσιες καλλιέργειες, 5.832 χιλιάδες στρέμματα σε εκμεταλλεύσεις αμπελιών και σταφιδαμπελιών, ενώ τα 23.626 χιλιάδες στρέμματα ανήκουν σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Τα υπόλοιπα 24.983 χιλιάδες στρέμματα της θεσσαλικής γης φιλοξενούν άλλες καλλιέργειες. Εδώ περιλαμβάνονται οι οικογενειακοί λαχανόκηποι, τα μόνιμα λιβάδια και οι βοσκότοποι, οι άγονοι βοσκότοποι, τα φυτώρια, οι άλλες πολυετείς φυτείες και οι αγραναπαύσεις. Συνολικά 50.202 χιλιάδες στρέμματα αποτελούν εκμεταλλεύσεις με αρδευόμενες υπάρχουν στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στοιχείο που πιστοποιεί ότι η πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα άρδευσης. 

Αναφορικά με το πεδίο της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία καταγράφονται 117.763 βοοειδή, 1.211.464 πρόβατα, 408.252 αίγες και 146.749 χοίροι. Στη Θεσσαλία καταγράφονται 110.555 κάτοχοι και μέλη της οικογένειας σε εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, 2.495 μόνιμοι εργάτες σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 63.042 εποχικοί εργάτες.