Χαμηλής ποιότητας είναι το 25% των υπογείων υδάτων στη Θεσσαλία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για το 2022. 

Η έκθεση αποτυπώνει την κατάσταση στα υπόγεια νερά της χώρας τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική κατάσταση, καταθέτοντας τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών (περισσότερες από 6.000 για το προηγούμενο υδρολογικό έτος), στο υπουργείο Περιβάλλοντος που με τη σειρά του τα κοινοποιεί στις κοινοτικές αρχές. 

Στη Θεσσαλία, συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών δεν διαφαίνεται τάση περαιτέρω υποβάθμισης των υπογείων νερών. Σε κακή κατάσταση βρίσκεται το ένα τέταρτο των σημείων ελέγχου (25%), λόγω ρύπανσης από λιπάσματα (υπερβάσεις στις αζωτούχες ενώσεις). 

Όσον αφορά την άρδευση, η έκθεση της ΕΑΓΜΕ σημειώνει ότι η πλειονότητα των δειγμάτων δείχνει ότι τα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες σε βαριά εδάφη, με επιφύλαξη σε ευαίσθητες καλλιέργειες.

Κώστας Τόλης εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)