Καταιγιστικός είναι ο ρυθμός των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον θεσσαλικό κάμπο. 

Ένας νέος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 20 MW προωθείται από την ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην περιοχή της Λάρισας.

Η επένδυση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, μεχρι τις 21/07/2023 σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η έκταση που πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΜΗ 1» στη Δ.Ε. Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Πρόκειται για αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕ έκταση εμβαδού 285.978,72 τ.μ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να φτάσει στα 10 εκατ. ευρώ.

Το Πάρκο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα διασυνδεθεί με νέο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης μέσω υπόγειας Γραμμής Μέσης Τάσης που θα κατασκευαστεί μήκους περίπου 7,5 km.

Η διασύνδεση του Κεντρικού Υποσταθμού Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού «Κούμη 1» με την πλευρά Μέσης Τάσης του νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό δίκτυο Μ.Τ. μετά από συνεννόηση με τον Διαχειριστή του Δικτύου.

Ο βασικός εξοπλισμός του νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης 20/150 kV συνοψίζεται παρακάτω:

– Διάταξη ζυγών 150 kV

– Μία πλήρη πύλη Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV (με αποζεύκτη, διακόπτη ισχύος, αποζεύκτη, γειωτή, κυματοπαγίδα, πυκνωτές ζεύξης, Μ/Σ τάσης και έντασης)

– Έναν Μετασχηματιστή (Μ/Σ Νο 1) 20/150kV, ικανότητας 40/50MVA για τη σύνδεση του ΦΒ Σταθμού

– Μία Κυψέλη Υψηλής Τάσης για τον Μ/Σ Νο 1

– Μία Κυψέλη Μέσης Τάσης για τον Μ/Σ Νο 1

– Πύλες αναχωρήσεως Γραμμών Μ.Τ. για τη σύνδεση της γραμμής Μέσης Τάσης από τον νέο Υ/Σ μέχρι τον Υποσταθμό Σύνδεσης του ΦΒ Πάρκου

– Τον απαραίτητο μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμός καθώς και εξοπλισμό τηλεχειρισμού, τηλερύθμισης και τηλεποπτείας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr

Φωτογραφία Θανάσης Καλλιάρας (Eurokinisi)