Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι καλό για το περιβάλλον, αλλά ακριβό για τους περισσότερους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και οι Ελληνες. Στην Ελλάδα το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μόλις 7,9%, όταν στις σκανδιναβικές χώρες, όπου εκτός από οικολογική συνείδηση έχουν και υψηλό εισόδημα, ξεπερνάει το 20%.

Οι µεγαλύτερες πωλήσεις καταγράφονται στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα αλλά και «πράσινη» κουλτούρα.

Πολυτέλεια δυστυχώς για την πλειονότητα των Ελλήνων αλλά και συνολικά των Ευρωπαίων παραµένει η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς παρά τις όποιες επιδοτήσεις, οι οποίες δόθηκαν και στην Ελλάδα, το κόστος αγοράς είναι σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και διπλάσιο από αυτό ενός συµβατικού (βενζινοκίνητου αυτοκινήτου).

Ετσι, αν και στην Ευρώπη πάνω από ένα στα πέντε αυτοκίνητα είναι πλέον ηλεκτρικό (αµιγώς ηλεκτρικό ή υβριδικό), σε περισσότερα από τα µισά κράτη-µέλη της Ε.Ε. το αντίστοιχο µερίδιο αγοράς είναι κάτω από 10%. Υψηλά είναι τα µερίδια αγοράς µόνο στις βορειοευρωπαϊκές χώρες, µε πρώτη τη Σουηδία, όπου πάνω από τα µισά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2022 ήταν ηλεκτρικά, κάτι που συνδέεται σε πολύ µεγάλο βαθµό, όπως επισηµαίνει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA), κυρίως µε τα εισοδήµατα. ∆εν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα υψηλότερα µερίδια αγοράς καταγράφονται στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα αλλά και εδραιωµένη συνολικά τη χρήση «πράσινης» τεχνολογίας σε πολλές εκφάνσεις της καθηµερινότητας.

Οι ενισχύσεις

Στην Ελλάδα το µερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν το 2022 7,9%, ποσοστό που θα ήταν πολύ χαµηλότερο εάν δεν υπήρχαν και οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος «Κινούµαι ηλεκτρικά». Το εν λόγω πρόγραµµα και συγκεκριµένα το «Κινούµαι ηλεκτρικά 2» «τρέχει» για ολόκληρο το 2023 µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού (έχει οριστεί στα 50 εκατ. ευρώ), µέσω του οποίου επιδοτείται κατά 30% η αγορά ή µίσθωση µόνο αµιγώς ηλεκτρικού οχήµατος επί της λιανικής τιµής προ φόρων και µέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ. Το παραπάνω µερίδιο αγοράς αποτελεί ένα από τα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το µικρότερο µετά την Κύπρο στη Νότια Ευρώπη. Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία παρά το χαµηλό σχετικά κατά κεφαλήν καθαρό εισόδηµα (14.897 ευρώ το 2021) έχει υψηλό µερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συγκεκριµένα 21,70%. Ο λόγος είναι ότι στην Πορτογαλία εφαρµόζονται κίνητρα αγοράς (επιδοτήσεις) και φορολογικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήδη από το 2017.

«Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε νοµοθετικό επίπεδο για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τα οχήµατα, υπάρχει αξιοσηµείωτη έλλειψη κινήτρων σε επίπεδο τόσο κοινοτικό όσο και εθνικό που θα επιταχύνει την ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων», υποστηρίζει ο ACEA και προσθέτει ότι τα πρόσφατα στοιχεία του επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη οικονοµικής ευχέρειας παραµένει σηµαντικό εµπόδιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς πολλοί αναγκάζονται να αποφεύγουν την αγορά ηλεκτρικού οχήµατος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µερίδιο αγοράς πάνω από 30% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινοµήθηκαν το 2022 καταγράφηκε µόνο σε πέντε χώρες της Ε.Ε. Πρόκειται για τη Σουηδία (56,1%), τη ∆ανία (38,6%), τη Φινλανδία (37,6%), την Ολλανδία (34,5%) και τη Γερµανία (31,4%). Τα χαµηλότερα µερίδια αγοράς καταγράφηκαν στη Σλοβακία (3,7%), την Τσεχία (3,9%), τη Βουλγαρία (4%), την Πολωνία (5%) και την Κροατία (5%).

∆ίκτυα φόρτισης

Ανασταλτικός παράγοντας, πάντως, για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι και η απουσία µεγάλου δικτύου σταθµών φόρτισης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ACEA, αν και οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν 17 φορές από το 2016, ο αριθµός των σταθµών φόρτισης πανευρωπαϊκά εξαπλασιάστηκε το ίδιο διάστηµα.

Στην Ελλάδα το 2022 υπήρχαν 1.021 σηµεία. Το τελευταίο διάστηµα πάντως αυξάνονται, καθώς ολοένα και περισσότερες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, µεγάλα καταστήµατα και σταθµοί στάθµευσης εγκαθιστούν φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το µεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών στην Ε.Ε. έχει η Ολλανδία (111.821 σηµεία το 2022), το 23,3% των φορτιστών σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Δήμητρα Μανιφάβα, Καθημερινή