Ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ της Λαρισινής επιχείρησης αλευρόμυλων Υιοί Χατζηκρανιώτου, εξελέγη ο κ.κ. Ζουλιανίτης Κωνσταντίνος του Παύλου  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους  κ. Παπαγεωργίου Γεώργιου του Ιωάννη. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ καθώς και οι ιδιότητες αυτών παραμένουν ως είχαν, σύμφωνα με το Πρακτικό Ν.796 της 30.06.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο οποίο έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα.

Η λήξη της θητείας του Δ.Σ παραμένει όπως είχε ορισθεί η 30.06.2021. Το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.