Μπορεί τα τρόφιμα να αποτελούν την ναυαρχίδα των εξαγωγών στη Θεσσαλία, δεν σημαίνει όμως ότι η κατάσταση  για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι εύκολη. Το δικό της αγώνα δίνει η Λαρισινή κονσερβοποιία ΕΛΒΑΚ για να μπορέσει να εξυγιάνει τον ισολογισμό της και να βγει από τις ζημιογόνες χρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016, η Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβοποιίας (ΕΛΒΑΚ) που εδρεύει στην οδό Λάρισας - Φαλάνης, στο Νομό Λάρισας, είδε τις συνολικές της πωλήσεις να σημειώνουν  οριακή κάμψη λόγω της υψηλής φορολογίας και των συσσωρευμένων ζημιών ύψους 13,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΛΒΑΚ ιδρύθηκε το 1971 και ελέγχεται από τον γερμανικό εμπορικό και βιομηχανικό οίκο φρούτων και άλλων τροφίμων I. Schroeder KG, που εδρεύει στο Αμβούργο και ελέγχει εταιρείες, μεταξύ άλλων, στο Περού, την Κίνα, το Βιετνάμ και την Ουγγαρία. Παράγει κομπόστες και πουρέ ροδάκινων, βερίκοκων, ακτινιδίων και άλλων φρούτων, καθώς και μαρμελάδες. Επίσης, επεξεργάζεται και τυποποιεί ελιές. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Belsun», «Falani» και «Iska» και εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της.Έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε 35 περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων το Βιετνάμ, η Παραγουάη, το Μεξικό, η Βραζιλία, το Περού και η Κίνα, πλην των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η επιχείρηση βαρύνεται με συσσωρευμένες ζημιές 13,3 εκατ. ευρώ και υψηλό δανεισμό. Το 2016 προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ. ευρώ, αφού εξασφάλισε συμφωνία αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες Alpha, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Attica, βάσει της οποίας μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, με παράλληλη μείωση επιτοκίων από 8,5% σε 3% για τον νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό και μείωση επιτοκίου στο 4,75% για τα κεφάλαια κίνησης μετά την 1η Ιουλίου 2015. Συγχρόνως, επικαιροποίησε το επιχειρηματικό της σχέδιο για την τετραετία 2016-2019, με άξονα τον περαιτέρω εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της. Σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 26,8 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 27 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 0,5% (-0,15 εκατ. ευρώ). Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+624,6% ή +1,7 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 7,5%, από 1%, εξέλιξη που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από διόγκωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν σε ζημιές άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2% των εσόδων, από ζημιές σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (4,5% των εσόδων), μειωμένες κατά 54,6%. Επίσης, οι ζημιές προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ (κατά 37,3%). Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,79 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,14 εκατ. ευρώ (2,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 47% ζημιών προ φόρων ύψους 2,5 εκατ. περίπου ευρώ (4,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών μειωμένων κατά 43,8%, ύψους 2,6 εκατ. περίπου ευρώ (4,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015. Στις 30.6.2016, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανειακών οφειλών της, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 12,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 24,7% και κατά 66,6% βραχυπρόθεσμες, ίσες προς το 58% περίπου του παθητικού της. Είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,9 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (18,8 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση 0,8 εκατ. ευρώ, λοιπών απαιτήσεων 0,2 εκατ. ευρώ και αποθεμάτων επίσης 0,2 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 7,75 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών της. Επίσης, είχαν εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί απαιτήσεις της. Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της παρέμεναν αρνητικά (-1,8 εκατ. ευρώ από -2,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 21,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 15,4%. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,2 εκατ. περίπου ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2016 οριστικοποιήθηκε κρατική επιχορήγηση της εταιρείας με 1,06 εκατ. ευρώ για επένδυση ενταγμένη σε διατάξεις του επενδυτικού ν. 3299/2014, ύψους 3,55 εκατ. ευρώ, αλλά της επιβλήθηκε πρόστιμο 0,32 εκατ. ευρώ, επί υπολειπόμενου προς καταβολή ποσού επιχορήγησης 0,53 εκατ. ευρώ, για παράβαση όρου σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Οι συνολικές πωλήσεις της κονσερβοποιίας φρούτων ΕΛΒΑΚ τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2005-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα περίπου αυτών ετών κατά το οποίο μία οικονομική χρήση ήταν διάρκειας 18 μηνών (1.1.2013-30.6.2014) και έχει αναχθεί σε δωδεκάμηνη βάση, ανήλθαν σε 358,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 16,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 3,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 13,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,8% των πωλήσεων και το 36% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 14,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4% των πωλήσεων και το 38,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 περίπου αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 4,6 εκατ. ευρώ, καθώς οι .αποσβέσεις της περιόδου ήταν ύψους 18,1 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιογόνος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, αν και όλες οι ομοειδείς βιομηχανίες ήταν κατά κόρον κερδοφόρες. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 22,9 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΒΑΚ στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 είχε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Axel Wedde με υπεύθυνους για τη γενική και την οικονομική διεύθυνση τους Ν. Ποδαρά και Θεόδ. Χριστοδούλου, αντιστοίχως. Απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 193 εργαζόμενους, έναντι 196 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,82 εκατ. ευρώ, έναντι 3,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοίκησης διέθεσε 0,14 εκατ ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο). Δηλώνει ότι έχει εκπονήσει πρόγραμμα κατάλληλο για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και τη βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξή της, την οποία είναι σε θέση να επιτύχει, όπως αναφέρει, λόγω μείωσης του κόστους εργασίας, υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων κατά την τελευταία δεκαετία, μείωσης της παραγωγής ροδακίνων στην Αμερική και ευνοϊκότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Με πληροφορίες από inr.gr