Η εταιρεία ΒΙΣ, που διατηρεί την παραγωγική της μονάδα στον Βόλο, απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι έχει υπάρξει κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος από ξένο όμιλο για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία από την οικογένεια Φιλίππου, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, πρόταση ή προσφορά.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι έπειτα από επικοινωνία με τον βασικό της μέτοχο την HQF, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 91,314% και "ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε ότι έχει λάβει χώρα μία γενική και καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον βασικό μέτοχο από μεγάλο αλλοδαπό όμιλο για την παραχώρηση σ' αυτόν του άνω πακέτου της ΒΙΣ ΑΕ".

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση αναφέρει ότι "μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, ή πρόταση ή προσφορά, ούτε έχει λάβει χώρα οιαδήποτε συζήτηση για καταβληθησόμενο τίμημα ή λοιπούς όρους πώλησης, ούτε υπάρχει δεσμευτική ή μη δεσμευτική προσφορά γραπτή ή προφορική. Αν υπάρξει στο μέλλον εξέλιξη που πληροί αφ' εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο".

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr