Στην πλήρη αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού της προχωρά η Intercomm Foods, στο πλαίσιο των επενδύσεων που τρέχουν στη μονάδα της στο 8ο χλμ. Λαρίσης Συκουρίου. Πιο συγκεκριμένα, στη δημοσιευμένη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών της Intercomm Foods, με παράλληλη επέκταση - εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, γίνεται αναφορά στη δημιουργία νέου συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας, προκειμένου να γίνεται η βέλτιστη δυνατή επεξεργασία αυτών πριν την τελική τους διάθεση.

Με την αναδιαμόρφωση του συστήματος θα λειτουργούν τρεις βιολογικοί καθαρισμοί, ο ένας θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα αστικά υγρά απόβλητα, ενώ οι άλλοι δύο θα διαχειρίζονται τα  όξινα  και  βασικά  υγρά  απόβλητα.   Οι τρεις βιολογικοί καθαρισμοί των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν επεξεργασία με φυσικοχημικές μεθόδους της αποσυναρμολόγησης και αδρανοποίησης των αποβλήτων και της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας με κομποστοποίηση των υγρών αποβλήτων της μονάδας.

Από τη διαδικασία της ωρίμανσης των υγρών υπολειμμάτων με στερεά γεωργικά υπολείμματα και την κομποστοποίηση σε συστοιχίες κλωβών (ΚΕΠΠΑΟ), προκύπτει ένα τελικό προϊόν που είναι υψηλής ποιότητας και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019, η Intercomm Foods ξεκίνησε την πραγματοποίηση επένδυσης στο εργοστάσιο ελιών και φρούτου (μια από τις τέσσερις μονάδες της εταιρείας) η οποία έχει ενταχθεί στον νόμο Ν.4399/2016 και αφορά την βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και  των κτιριακών  εγκαταστάσεων.   Η συνολική ισχύς του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας ανέρχεται σε 2.089,015 kW και η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος, μετά τον εκσυγχρονισμό του θα μεταβληθεί από 471,62 KW σε 528,62 KW.

Μαριλένα Καραβασίλογλου, Industry