Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων εμφάνισε η θεσσαλική Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, του ομίλου Δοντά, κατά τη χρήση 2020-2021, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021.

 Ειδικότερα, η εταιρεία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, εμφάνισε σε ετήσια βάση αυξημένα έσοδα κατά 8,43%, στα 28,4 εκατ. ευρώ, και αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,4 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020. Ο όμιλος παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους ύψους 439,5 χιλ. ευρώ, οι οποίες είναι χαμηλότερες κατά 1,7 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας συσσωρευμένες ζημίες ύψους 47,6 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 1,3 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό 65,1 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για τη χρήση 2020-2021, η «Επίλεκτος» μελετά τα επόμενα βήματα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω συμμετοχών, εξαγορών, αλλά και συγχωνεύσεων. Και εξετάζει την εκμετάλλευση των αδειών που κατέχει ο όμιλος για παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας, έχοντας υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια δύο μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στα Φάρσαλα. Η εν λόγω μονάδα, που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο, ενώ η λειτουργία της έχει συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του ομίλου.

Ωστόσο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, όπως αναφέρει η «Επίλεκτος», δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ομίλου, παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Είναι δηλαδή η μοναδική χώρα που παράγει από τον πρωτογενή τομέα την πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι), που αποτελεί βασική ύλη για τη μεταποίηση στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις με μακρά ιστορία στην καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία.

thessaliaeconomy.gr