Οι πρώτες αυξητικές τάσεις στα επιτόκια των νέων χορηγήσεων καταγράφονται ήδη στα στοιχεία της ΤΤΕ για τον μήνα Ιούνιο, με βάση τα οποία το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια, δηλαδή τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στο 3,01%. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου, τα στοιχεία της ΤΤΕ καταγράφουν μείωση κατά 17 μονάδες βάσης στο 4,50% του μέσου επιτοκίου για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ, ενώ για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,41% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2,92%.

Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,25%. Σε ό,τι αφορά το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, που αφορά κυρίως τους αλληλόχρεους λογαριασμούς, αυτό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,80%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,29%.

Στα δάνεια λιανικής το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,95%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 11,36%. Αντίθετα το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,11%.

Με δεδομένο ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 3,98%, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,95 εκατοστιαίες μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα δάνεια, τα στοιχεία της ΤΤΕ δείχνουν ότι οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων δεν έχουν περάσει ακόμη στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,48%.