Σε διαγωνισμό αποφάσισαν να βγάλουν τα δάνεια της Euromedica (σ.σ. διαθέτει καταστήματα και στους 4 θεσσαλικούς νομούς) οι βασικές πιστώτριες τράπεζες του ομώνυμου ομίλου, στέλνοντας μήνυμα σε αρχές και αγορά ότι είναι διατεθειμένες να υιοθετήσουν συναινετικές μεταξύ τους λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπερδανεισμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέθεσαν στην Deutsche Bank Λονδίνου να τρέξει διαδικασία διερεύνησης ενδιαφέροντος για την πώληση δανείων της Euromedica ονομαστικής αξίας περίπου 400 εκατ. ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί ενδιαφέρον η Deutsche θα προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού πώλησης μέσα στους επόμενους μήνες καθώς οι σχετικές διαδικασίες θα απαιτήσουν χρόνο.

Είναι η πρώτη φορά που οι τράπεζες συντονίζουν τη δράση τους για πώληση δανειακών απαιτήσεων τέτοιου ύψους επιχειρώντας με έναν ακόμα τρόπο την επίτευξη του στόχου μείωσης των κόκκινων δανείων. Ενδεχόμενη επιτυχής κατάληξη της διαδικασίας αφενός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Στο τέλος του 2016 ο δανεισμός της Euromedica ανερχόταν σε 408 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός 397,5 εκατ. ευρώ) με το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων να ανέρχεται σε 354,7 εκατ. ευρώ! Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (σ.σ προς προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφορία κ.ά.) κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 416,5 εκατ. ευρώ. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι πιθανοί αγοραστές θα κληθούν να υπολογίσουν την αξία των εξασφαλίσεων που έχουν πάρει οι τράπεζες για τα προς πώληση δάνεια και να προχωρήσουν σε ενός είδους due diligence.

Μεγάλο μέρος των βασικών περιουσιακών στοιχείων της Euromedica είναι ενεχυριασμένο για τα παραπάνω δάνεια. Θυγατρικές (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης), συμμετοχές (10% του Ιασώ, συμμετοχές σε κέντρα αποκατάστασης), ακίνητα και απαιτήσεις έναντι κυρίως του Δημοσίου περιλαμβάνονται στα ενέχυρα.

Όπως αναφέρει η Euromedica στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών συµφωνία αναστολής πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan).

Το business plan είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016 και βάσει αυτού βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Euromedica. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Euromedica έλαβε από τις πιστώτριες τράπεζες, εντός των πρώτων μηνών της φετινής χρονιάς, το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet) για την αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού των θυγατρικών της.

Χρήστος Κίτσιος (euro2day.gr)