Από τις 12 Ιουνίου 2023 θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο του επενδυτικού τους σχεδίου που αφορά τουριστική επένδυση, καθώς δηµοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη του σχετικού καθεστώτος. Η καταληκτική προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 13η Οκτωβρίου 2023. Αξίζει να σηµειωθεί ότι επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η προκήρυξη του εν λόγω καθεστώτος («Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων») µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος είτε έχει καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία αίτηµα απόσυρσης του σχεδίου από την 1η προκήρυξη είτε είχε εκδοθεί απορριπτική απόφαση για το σχέδιο αυτό. Και από τη δεύτερη προκήρυξη έχουν εξαιρεθεί, δηλαδή δεν µπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο, τουριστικές επενδύσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης και προέρχονται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Αναπτυξιακών Νόµων (ΠΣ.Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// opsan.mindev.gov.gr.

Στο εν λόγω καθεστώς µπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν: α) Ιδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων. β) Εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων. γ) Επέκταση ή/και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 2 τουλάχιστον έτη πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής, αναβαθµίζονται σε κατηγορία τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων. δ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων. ε) Ιδρυση ή/και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων. στ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισµό σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια µη περιλαµβανοµένων των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων. ζ) Ιδρυση ή εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εφόσον σωρευτικά φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε συγκεκριµένες περιοχές, κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε κλειδιών και διατηρούν ελάχιστο αριθµό 20 ενοικιαζόµενων δωµατίων. η) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και για τον λόγο αυτό πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δηµιουργία νέας µονάδας, επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ, θεµελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας.

thessaliaeconomy.gr