Επειτα από πολλούς µήνες υπεραπόδοσης, τα φορολογικά έσοδα Μαρτίου ήταν ελαφρώς µειωµένα έναντι του στόχου του προϋπολογισµού, σηµατοδοτώντας, ίσως, µια επιστροφή στην ισορροπία και σίγουρα δικαιολογώντας την άρνηση του οικονοµικού επιτελείου να δοθούν οποιεσδήποτε παροχές στη φάση αυτή, για να µη διαταραχθεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισµού του τριµήνου Ιανουαρίου - Μαρτίου, που δηµοσιεύθηκε χθες, τον Μάρτιο τα έσοδα από φόρους ήταν 3,611 δισ. ευρώ, µειωµένα κατά 184 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου. Στο Γενικό Λογιστήριο αναφέρουν ότι η υστέρηση αυτή εν µέρει ενδεχοµένως οφείλεται στην τραπεζική αργία του τέλους Μαρτίου λόγω καθολικού Πάσχα, οπότε θα αντισταθµιστεί από τα έσοδα Απριλίου.

Συνολικά, το τρίµηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου διατηρείται η υπεραπόδοση: τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξηµένα κατά 674 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου, φτάνοντας τα 14,920 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στο µεγαλύτερο µέρος της η υπεραπόδοση αυτή οφείλεται στην καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων του προηγούµενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις µέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024. Συγκεκριµένα, 647 εκατ. ευρώ προσµετρούνται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2024. Αρα, µόνο 27 εκατ. ευρώ είναι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων του τριµήνου, που αντιστοιχεί στο 2024.

Τα καθαρά έσοδα το τρίµηνο ήταν 16,790 δισ. ευρώ, αυξηµένα κατά 398 εκατ. ευρώ ή 2,4 % έναντι του στόχου. Ωστόσο, ο στόχος είχε περιλάβει την είσπραξη δόσης 1,797 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, η οποία τελικά στο µεγαλύτερο µέρος της (1,687 δισ. ευρώ) εισπράχθηκε τον ∆εκέµβριο και επιπλέον ποσό 159 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε τον Ιανουάριο. Ετσι, τα καθαρά έσοδα ήταν στην πραγµατικότητα αυξηµένα κατά 2,038 δισ. ευρώ ή 14% έναντι του στόχου που οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε κυρίως στα αυξηµένα φορολογικά έσοδα (654 εκατ. ευρώ) τα οποία µετράνε στο αποτέλεσµα του 2023 και στα αυξηµένα έσοδα Π∆Ε (1,029 δισ. ευρώ).

Περνώντας στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού, το τρίµηνο ήταν 16,867 δισ. ευρώ, µειωµένες κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες ήταν µειωµένες έναντι του στόχου κατά 1,007 δισ. ευρώ, λόγω ετεροχρονισµού των µεταβιβαστικών πληρωµών προς ΟΚΑ και ταµειακών πληρωµών των εξοπλιστικών προγραµµάτων. Στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ήταν αυξηµένες κατά 665 εκατ. ευρώ, καθώς παρουσιάστηκε υπέρβαση του στόχου τόσο στο Π∆Ε όσο και στο Ταµείο Ανάκαµψης.

Το πρωτογενές αποτέλεσµα του κρατικού προϋπολογισµού σε ταµειακούς όρους ήταν πλεόνασµα 2,954 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασµα 2,133 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας διευκρινίζει ότι το µεγαλύτερο µέρος της διαφοράς δεν προσµετρείται στο πρωτογενές αποτέλεσµα του 2024.

Σε ό,τι αφορά το 2023, πάντως, η εικόνα έχει ξεκαθαρίσει και η Eurostat θα ανακοινώσει το αποτέλεσµα στις 22 Απριλίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρωτογενές πλεόνασµα του 2023 σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης θα είναι 1,5%-1,7% του ΑΕΠ, σηµειώνοντας υπέρβαση έναντι του στόχου για 1,1% του ΑΕΠ.

Τις ηµέρες αυτές, εξάλλου, πραγµατοποιείται και η τακτική µεταπρογραµµατική αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και στο πλαίσιο αυτό αναθεωρούνται οι προβλέψεις για τα βασικά µεγέθη της οικονοµίας. Για την ανάπτυξη προβλέπεται αναθεώρηση στην περιοχή του 2,5% έναντι πρόβλεψης 2,9% στον προϋπολογισµό.

Ειρήνη Χρυσολωρά, Καθημερινή