Με εισφορά σε είδος και άλλα ισοδύναµα περιουσιακά στοιχεία –εκτός των µετρητών– θα µπορούν να καλύψουν οι ιδιώτες επενδυτές που θέλουν να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µέρος της ιδίας συµµετοχής που προβλέπει το πρόγραµµα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η κάλυψη µε άλλα ισοδύναµα περιουσιακά στοιχεία θα αφορά το µισό της υποχρεωτικής ιδίας συµµετοχής, η οποία ανέρχεται στο 20% του επενδυτικού σχεδίου. Τα ισοδύναµα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να είναι κυρίως οικόπεδα, κτίρια, δάνεια µετόχων, οµολογίες, συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή ελεύθερα ακίνητα που είναι στον ισολογισµό µιας επιχείρησης.

Η εισφορά σε είδος θα µπορεί να καλύψει το 10% των απαιτούµενων κεφαλαίων του επενδυτικού σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καλύπτεται υποχρεωτικά µε µετρητά. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη δυνατότητα αυτή προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονοµικών έπειτα από συνεννόηση µε τις τράπεζες που έχουν αναλάβει να «τρέξουν» το πρόγραµµα. Σηµειώνεται ότι από τα 32 δισ. ευρώ, που είναι τα κεφάλαια του Ταµείου, τα 12,7 δισ. ευρώ είναι ο δανεισµός που θα µοχλεύσουν οι τράπεζες, ενώ περίπου 6,6 δισ. ευρώ είναι τα κεφάλαια που θα πρέπει να επενδύσουν οι µέτοχοι των εταιρειών µε τη µορφή της ιδίας συµµετοχής στα επενδυτικά σχέδια που θα εγκριθούν.

Πηγές από την αγορά αναγνωρίζουν ότι η εξεύρεση αυτών των κεφαλαίων σε ρευστό χρήµα ειδικά για µεγάλα και µεσαία επενδυτικά projects δεν είναι απλή υπόθεση, ακόµη και για επιχειρήσεις µε ισχυρό ισολογισµό. Για τον λόγο αυτό προτείνουν ευελιξία ως προς την ιδία συµµετοχή των επιχειρήσεων, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα απαιτηθούν και µετρητά.

Οπως επισηµαίνουν τραπεζικά στελέχη που είναι κοντά στη διαδικασία, στόχος είναι να κρατήσουν εκτός επιχειρηµατίες που κατά το παρελθόν έχουν αφήσει χρέη στις τράπεζες ή στο ∆ηµόσιο και για αυτό η ιδία συµµετοχή είναι απαράβατος όρος προκειµένου να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Με δεδοµένο όµως ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων κατευθύνεται κυρίως σε κεφάλαιο κίνησης, η «απαίτηση» για ιδία συµµετοχή σε µετρητά δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά ή να αποτελέσει αιτία απόρριψης ενός αξιόπιστου επιχειρηµατικού σχεδίου.

∆εν θα πρέπει επίσης να υποβαθµιστεί το γεγονός ότι παρά την αύξηση των καταθέσεων που καταγράφουν οι επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο, λόγω και των µέτρων στήριξης της οικονοµίας, ο δανεισµός τους παραµένει υψηλός και ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις στην επιχειρηµατική πίστη διατηρείται σε επίπεδα άνω του 160%. Αυτό σηµαίνει ότι οι καταθέσεις δεν µπορούν να αποτελέσουν πηγή άντλησης χρηµατοδότησης για µεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Η ευελιξία αυτή θα αποτυπωθεί στις συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τις τράπεζες τις προσεχείς ηµέρες, προκειµένου να ξεκινήσει η υποδοχή των επενδυτικών προτάσεων και έως το τέλος του χρόνου να έχουν εκταµιευθεί και τα πρώτα κεφάλαια. Οι τράπεζες που όλο το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει αποδέκτες επιχειρηµατικών προτάσεων, προτείνουν επίσης να υπάρξει ευελιξία και να µπορούν να εντάξουν στο Ταµείο Ανάκαµψης και επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί πρόσφατα.

Οπως εξηγούν αρµόδια τραπεζικά στελέχη, πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που είναι συµβατά µε τους πυλώνες χρηµατοδότησης του ΤΑΑ και τα οποία έχουν όλες τις προϋποθέσεις να χρηµατοδοτηθούν από τους πόρους του Ταµείου.

Προτείνουν δηλαδή να αναγνωριστεί ως ενδιάµεση χρηµατοδότηση (bridge financing) ο δανεισµός που προηγήθηκε της τυπικής έναρξης του Ταµείου, αλλά είναι συµβατός µε τους στόχους που εξυπηρετεί.

Την ένταξη στο ΤΑΑ σχεδίων που έχουν εγκριθεί π.χ. τον Σεπτέµβριο δικαιολογεί και η καθυστέρηση που έχει σηµειωθεί στην υπογραφή των συµβάσεων µε το υπουργείο Οικονοµικών, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει τιµωρητικά για όσες επιχειρήσεις ρίσκαραν να ξεκινήσουν µια επένδυση χωρίς τη χρηµατοδοτική κάλυψη του Ταµείου.

Από Καθημερινή (Ευγενία Τζώρτζη)