Σηµαντική ενίσχυση των µεγεθών και αύξηση των µεριδίων κατέγραψε το 2016 η αλυσίδα καταστηµάτων Public (Retailworld Α.Ε.), µέλος του Οµίλου Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερµανού, διανύοντας το δεύτερο έτος λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Public σηµείωσε αύξηση 5,3% στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε € 234,3 εκατ. το 2016, από € 222,5 εκατ. το 2015. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πωλήσεις της εταιρείας µέσα σε µία διετία έχουν επιτύχει άνοδο-ρεκόρ του τζίρου κατά 53 εκατ ευρώ.

Η εταιρεία κατέγραψε, επίσης, πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), βελτιώνοντας ιδιαίτερα το αποτέλεσµα του 2015. Συγκεκριµένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων -EBITDA της χρήσης του 2016- υπερέβησαν τα € 3 εκατ. έναντι € 146.000 το 2015.

Η Public το 2016 αύξησε τα µερίδιά της σε όλες τις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, όπως κινητά, laptop, βιβλία, gaming και παιχνί- δια, ενώ ακόµα περισσότεροι πελά- τες προτίµησαν την αλυσίδα Public για τις εποχικές αγορές τους, όπως λόγου χάρη την κατηγορία του Back to School.

Σηµαντική ήταν επίσης το 2016 η δι εύρυνση του δικτύου των καταστηµάτων της αλυσίδας µε την έναρξη λειτουργίας 3 νέων καταστηµάτων, 2 σε Ελλάδα (Μυτιλήνη, Ρέθυµνο) και 1 στην Κύπρο (Λάρνακα), µε τον συνολικό αριθµό τους το 2016 να ανέρχεται στα 51 και τον αριθµό των επισκεπτών να διαµορφώνεται στα 25 εκατοµµύρια.

Επιπλέον, στις επιτυχηµένες εµπορικές πρωτοβουλίες της αλυσίδας τη χρονιά που µας πέρασε εντάσσεται και αυτή να συστήσει στους Ελληνες καταναλωτές την ηµέρα Black Friday, φέρνοντας και στη χώρα µας έναν επιτυχηµένο διεθνή θεσµό.