Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00.

Η παρουσίαση της Δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & εθνικούς πόρους, θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη της Δράσης κα Γεραμπίνη Πηνελόπη και θα προβληθεί στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης πάνω στη Δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

Η Δράση έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 330 εκατ.€ και κατανέμεται ενδεικτικά σε 280 εκατ.€ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. € για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό έως 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ). Αφορά σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, για το έτος 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019(ισχύει ειδική φόρμουλα για τις επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει το 2020). Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 ενώ το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με σειρά προτεραιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 14/05/2021, ώρα 10:00 και έως την 30/07/2021, και ώρα 15:00.