Δρομολογείται νέο φωτοβολταϊκό στο νομό Λάρισας, μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,17328MW, στη θέση ¨ΚΛΑΔΩΡΗ¨, της Δ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δ. Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SUN CURE A.E.».

Περιγραφή του έργου

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,17328MW της «SUN CURE A.E.», πρόκειται να εγκατασταθεί, σε έκταση συνολικού εμβαδού 107.699,95τ.μ. της Δ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δ. Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο ΜΠΕ, ο Φ/Σ σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

φωτοβολταϊκά στοιχεία

μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών

αντιστροφείς τάσης (inverters)

μετασχηματιστές

προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων

διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.)

κατασκευή περίφραξης.

Κατερίνα Παναγέα Yppodomes.gr