Τον δρόµο για το πρασίνισµα των φωτοβολταϊκών πάρκων µέσω της υποχρεωτικής περιµετρικής φύτευσης και της συντήρησής της καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους ανοίγει το ΥΠΕΝ. Σε εφαρµογή σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης του 2023 (άρθρο 52 ν. 5069/2023) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης έθεσε χθες και µέχρι τις 19 Μαΐου σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης που ρυθµίζει τις επιφάνειες φύτευσης, τα είδη και ύψη των φυτών, τη διαδικασία έγκρισης των παραµέτρων της φύτευσης, τους ελέγχους και τις σχετικές κυρώσεις.

Το µέτρο στοχεύει στην κάµψη των αντιδράσεων που εκφράζονται σε όλη τη χώρα για νέα φωτοβολταϊκά έργα, στα οποία καθίσταται υποχρεωτική η φύτευση. Αξιολογώντας ωστόσο την κλίµακα των προτεινόµενων παραβάσεων, η φύτευση καταλήγει να µην είναι και τόσο υποχρεωτική για ένα µεγάλο ποσοστό της έκτασης. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προτεινόµενο σχέδιο, παραβάσεις των οποίων η έκταση είναι µεγαλύτερη του 40% της ελάχιστης προς φύτευση έκτασης κατατάσσονται στην κατηγορία µέτριας σοβαρότητας του άρθρου 30 του ν. 1650/1968 και παραβάσεις µικρότερης έκτασης κατατάσσονται στην κατηγορία χαµηλής σοβαρότητας.

Στην κατηγορία της σηµαντικής σοβαρότητας κατατάσσονται µόνο περιπτώσεις πλήρους αθέτησης της υποχρεωτικής φύτευσης, µε µηδενική εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών. Η επιφάνεια φύτευσης δένδρων και θάµνων, σύµφωνα µε την απόφαση, εκκινεί από την περίµετρο του πολυγώνου του έργου, λαµβάνοντας µέριµνα για την πρόσβαση και έλεγχο της περίφραξης και εκτείνεται προς το εσωτερικό του, έως τη γραµµή που διατηρεί µια ζώνη ασφαλείας πρόσβασης στα στοιχεία του πάρκου. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζεται µια πράσινη περιµετρική ζώνη, το ελάχιστο πλάτος της οποίας ανάλογα µε την κατηγορία του έργου κυµαίνεται µεταξύ 4 και 10 µέτρων. Οταν το εµβαδόν ενός πολυγώνου υπερβαίνει τα 70 στρέµµατα, τότε καθίσταται υποχρεωτική και η εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασής της. Τα υψηλότερα είδη δένδρων και θάµνων εγκαθίστανται προς το εξωτερικό του έργου, ενώ σε πιο εσωτερικές ζώνες εγκαθίστανται χαµηλότερου ύψους είδη, προκειµένου να µειώνεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ το ελάχιστο ύψος των φυτών κυµαίνεται µεταξύ 6 και 10 µέτρων. Τα είδη δένδρων και θάµνων που θα επιλεγούν µέσω φυτοτεχνικής µελέτης θα πρέπει να είναι ταχείας ανάπτυξης και κατά το δυνατόν βραδύκαυστα.

Χρύσα Λιάγγου, Καθημερινή