Με αύξηση του τζίρου κατά 27,3% έκλεισε το εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα για τη βιομηχανία συσκευασιών, ΒΙΣ που εδρεύει στην ΒΙΠΕ Βόλου. Η θυγατρική της Hellenic Quality Foods (HQF), κατάφερε να "γυρίσει" τα EBITDA σε θετικό πρόσημο, ενώ παράλληλα μείωσε στο ήμισυ τις ζημίες. Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι, κατά την 30η Ιουνίου 2022 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά €11,48 εκατ. και επίσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατέστη αρνητικό κατά € 254 χιλ. Όσον αφορά τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, η διοίκηση θα επιδιώξει έως τον Μάρτιο του 2023 την επαναχρηματοδότηση πρώην μακροπρόθεσμου δανείου ύψους €6,9 εκατ. που κατέστη βραχυπρόθεσμο στις 31/12/2021.

Σημειώνεται ακόμη ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30/6/2022 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1,49 εκατ. με καταβολή μετρητών. Η έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΣ, τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: • για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της εισηγμένης ύψους €800 χιλ. προς τον βασικό της μέτοχο, δηλαδή την ΗQF, η οποία έχει εντός του 2022 καλύψει τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της μέχρι τις 30/06.2022 σε ποσό άνω των €800 χιλ. • το υπόλοιπο ποσό, για την αποπληρωμή γεγενημένων, πλην μη ληξιπρόθεσμων ακόμη, δόσεων και τόκων τραπεζικών δανείων καθώς και τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες θα δύνανται να περιλαμβάνουν και όποιο επί πλέον ποσό τυχόν θα έχει καταβληθεί σαν ταμειακή διευκόλυνση από τον βασικό μέτοχο.

Για τις προοπτικές της εταιρείας στο σύνολο του 2022, η διοίκηση αναφέρει ότι "λαμβάνοντας υπόψιν, αφενός τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στην παγκόσμια αγορά χαρτιών και αφετέρου την απρόβλεπτη εξέλιξη της αγοράς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για την πορεία της εταιρείας για το υπόλοιπο του 2022".

Βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας αφορούν: • την εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής • τη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων (χαρτοκιβωτίων) με έμφαση στην καινοτομία και στον συνδυασμό ποιότητας και οικονομικών λύσεων, προσφέροντας στους πελάτες αυτά ακριβώς τα χαρτοκιβώτια, που χρειάζονται και ταιριάζουν στις σύγχρονες ανάγκες τους • την απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας • την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και βελτίωση των μεριδίων αγοράς • την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

DATA - ΕΞΑΜΗΝΟ (σε € χιλ.)

Κύκλος εργασιών

2022: 9.107

2021: 7.154

Μεταβολή: 27,3%

Μικτά κέρδη

2022: 940

2021: 398

Μεταβολή: 136%

EBITDA

2022: 164,6

2021: (360)

Αποτελέσματα προ φόρων

2022: (666)

2021: (1203)

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Μάκη Αποστόλου FnB)