Με µείωση, έπειτα από δύο χρόνια ανόδου, έκλεισε το 2023 για τις ελληνικές εξαγωγές, απόρροια κυρίως της υποχώρησης των τιµών σε σύγκριση µε το 2022. Πάντως, εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει ελαφρά µείωση και των εξαγόµενων ποσοτήτων το 2023 σε σύγκριση µε το 2022, µείωση η οποία προήλθε από τις συναλλαγές µε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σχετίζεται µε τις συνθήκες επιβράδυνσης της ανάπτυξης ή ακόµη και ύφεσης σε αρκετούς από τους βασικούς προορισµούς για τα ελληνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2023 διαµορφώθηκε, συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών, σε 50,92 δισ. ευρώ έναντι 55,76 δισ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας µείωση 8,7%. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών η αξία των ελληνικών εξαγωγών υποχώρησε το 2023 κατά 3%. Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η ποσότητα προϊόντων που εξήχθη από την Ελλάδα το 2023 ήταν 22,96 εκατ. τόνοι έναντι 23,13 εκατ. τόνων το 2022, µείωση δηλαδή κατά 0,74%. Η µείωση αυτή προήλθε από τις εξαγωγές προς την Ε.Ε., οι οποίες ήταν λιγότερες κατά 2,95% το 2023 σε σύγκριση µε το 2022, ενώ αντιθέτως καταγράφηκε αύξηση των εξαγόµενων ποσοτήτων προς τις τρίτες χώρες κατά 1,37%. Συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών σηµειώθηκε αύξηση των εξαγοµένων ποσοτήτων κατά 1,48%.

Παρ’ όλη τη γενική µείωση στις εξαγωγικές µας επιδόσεις, υπήρξε για το 2023 βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της χώρας µας, όπως τα τρόφιµα και τα µηχανήµατα και οχήµατα, καθώς επίσης παρατηρήθηκε και αύξηση στους κλάδους των λιπών-ελαίων και των ποτών-καπνού, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες συνολικές επιδόσεις των παραπάνω κλάδων το 2022. Αναλυτικά, ενίσχυση εξαγωγών συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος κατέγραψαν τα τρόφιµα κατά 623,5 εκατ. ευρώ (ή κατά 9%), τα µηχανήµατα και οχήµατα κατά 64,7 εκατ. ευρώ (ή κατά 1,3%), τα ποτά και καπνά κατά 127,8 εκατ. ευρώ (ή κατά 11,1%), τα λίπη και έλαια κατά 388,3 εκατ. ευρώ (ή κατά 37,1%) και τα µη ταξινοµηµένα προϊόντα κατά 452,5 εκατ. ευρώ (ή κατά 293,8%).

Μείωση, ωστόσο, κατέγραψε και η αξία των εισαγωγών, ακριβώς λόγω της αποκλιµάκωσης των τιµών που παρατηρήθηκε το 2023 σε σύγκριση µε το 2022. Η αξία των εισαγωγών το 2023, συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών, διαµορφώθηκε σε 81,96 δισ. ευρώ έναντι 94,55 δισ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας µείωση 13,3%. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών η αξία των εισαγωγών υποχώρησε το 2023 σε σύγκριση µε το 2022 κατά 4,1%.

Το παραπάνω είχε ως συνέπεια τη σηµαντική µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 20% ή κατά περίπου 7,6 δισ. ευρώ, καθώς από 38,79 δισ. ευρώ το 2022 υποχώρησε σε 31,04 δισ. ευρώ το 2023. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών η µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου ήταν πολύ µικρότερη, της τάξης του 5,5%.

Δήμητρα Μανιφάβα, Καθημερινή